ปีที่ 39   ฉบับที่ 1                    มกราคม - มีนาคม 2559

   
บทความคัดเลือกจากการประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัย
สาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (ThaiTIMA 2014)
บทความวิจัย

. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ :
กรณีศึกษาการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์

วันทนีย์ มงคลทรัพย์กุล  อัญณิฐา ดิษฐานนท์
อรพรรณ คงมาลัย  และ  จันทร์จิรา นพคุณธรรมชาติ
   
บทความวิจัยฉบับย่อ

. การรับรู้ถึงศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ด้านเทคโนโลยี

นครินทร์ แซ่ตั้ง  เต็มยศ ปาลเดชพงศ์
และ  พันธ์ณภัทร์ เศวตภาณุวงศ์


บทความคัดเลือกจากการประชุมวิชาการสาหร่ายและ
แพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (NCAP 2015)


. ผลของเบนซีนต่อการเติบโตและอัตรารอดตายของ
หอยหวาน Babylonia areolata (Link 1807)

รุจินาถ ศรีวุ่น  อรนาถ สุวรรณเพ็ชร  ศรัญญา จันทรซิว
จักรพงษ์ เมืองทรัพย์  และ  อัมรินทร์ ทองหวาน
. ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่และ
คุณภาพน้ำบางประการในอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ปริญญา มูลสิน

บทความวิจัย


. การใช้ข้าว (Oryza sativa L.) หุงสุกพันธุ์พื้นเมือง
เป็นสารอาหารสำหรับโพรไบโอติก

ณัฐธญาณ์ ศรีสุวอ
. สถานการณ์ปัญหาในภาพรวมและข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการบริหารจัดการน้ำของประเทศ

ชัยยุทธ ชินณะราศรี  อรชร กำเนิด  และ  ปกรณ์ สุตสุนทร

. การจำลองสภาพน้ำท่วมในพื้นที่ปิดล้อมคลองเตยวัฒนาโดยแบบจำลอง MIKE FLOOD URBAN
เลิศลักษณ์ คงกะแดะ  และ  นิตยา หวังวงศ์วิโรจน์


   
บทความวิจัยฉบับย่อ

. การประยุกต์ใช้การตรวจวัดการดิสชาร์จบางส่วน
แบบออนไลน์สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
ในประเทศไทย

รฐนนท์ ศรีเผือก  ศุภกิตติ์ โชติโก  และ  กิตติมศักดิ์ ติกะโกศล