ปีที่ 38   ฉบับที่ 4                    ตุลาคม - ธันวาคม 2558

   
บทความวิจัย

. การออกแบบและสร้างเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติก
แบบคลื่นนิ่ง สำหรับการประยุกต์ใช้งาน
ของการทำความเย็นเทอร์โมอะคูสติก

อิศเรศ ธุชกัลยา  และ  พัชรินทร์ แซ่จัน
. การจัดการภัยพิบัติจากน้ำหลาก-ดินโคลนถล่ม
ที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน

ชัยยุทธ ชินณะราศรี  สัจจา บรรจงศิริ  บำเพ็ญ เขียวหวาน
และ  ปาลีรัตน์ การดี


. สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน
ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อคู่
โดยที่ท่อในมีอุณหภูมิคงที่และท่อนอกหุ้มฉนวน

สมชาติ ฉันทศิริวรรณ


บทความคัดเลือกจากการประชุมวิชาการสาหร่ายและ
แพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (NCAP 2015)


. อนุกรมวิธานเชิงโมเลกุลเผยความหลากหลาย
ที่ซ่อนเร้นในสาหร่ายสีเขียวสกุล Boodlea
(Chlorophyta : Cladophorales)

ณัฐนันท์ สร้อยทรัพย์  และ  Carlos Frederico Gurgel
. ความหลากชนิดและการกระจายของ
แกมมาริดแอมฟิพอดในพื้นที่ธรรมชาติและ
บริเวณที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก

กชกร รัตนมา  ประภาสิริ โกมะลานนท์  กรอร วงษ์กำแหง
และ  ชายฉัตร บุญญานุสิทธิ์
. การแยกเพาะเลี้ยงและการศึกษารงควัตถุ
ของสาหร่ายก่อโรคพืชสกุล Cephaleuros

เขมิสรา รัตนไพบูลย์กิจ  และ  ธัญนันท์ วรรณธง
. สาระสำคัญและการป้องกันภาวะออกซิเดชัน
ของสาหร่ายไกในปลาหนังลูกผสม

ดวงพร อมรเลิศพิศาล  เมธัส เงินจันทร์  เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
รัตนาภรณ์ จันทร์ทิพย์  และ  ชุติมา ศรีมะเริง