ปีที่ 38   ฉบับที่ 3                    กรกฎาคม - กันยายน 2558

   
บทความปริทัศน์

. สมบัติที่สำคัญของการแปลงเฮาส์โฮลเดอร์
ภัทราวุธ จันทร์เสงี่ยม  และ  อานนท์ พลอยมุกดา


   
บทความวิจัย

. การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
วรางคณา กีรติวิบูลย์
. ประสิทธิภาพของไม้ยูคาลิปตัสในการเสริมกำลังเสาเข็ม
ดินซีเมนต์ในสนาม : การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุก
และพฤติกรรมคันดินทดสอบ

อนุชา วงษ์เลิศ  พรเกษม จงประดิษฐ์  พิทยา แจ่มสว่าง
และ  วรพจน์ เพชรเกตุ


. การสำรวจพฤติกรรมการนำความร้อนแบบ
ไม่เชิงเส้นของผ้าเบรกรถยนต์

ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย  ศุภชัย หลักคำ  และ  ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี


   
รายงานทางเทคนิค

. การหล่ออย่างง่ายและการทดสอบสมบัติทางกล
และทางแสงของเรซิ่นในประเทศ : กรณีศึกษา
การใช้งานเป็นวัสดุในการทดลองด้านโฟโตอิลาสติกซิตี

ธนาภรณ์ สงวนไว้  จักรกฤษ ครองชื่น  และ  พิเชษฐ์ พินิจ


บทความคัดเลือกจากการประชุมวิชาการสาหร่ายและ
แพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (NCAP 2015)


. ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว
(Propionibacterium acnes)
จากสารสกัดของสาหร่ายทะเล

พรพิมล เพ็ชรโยธิน  จันทนา ไพรบูรณ์  และ  อนงค์ จีรภัทร์
. การศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของ
ลูกปลาการ์ตูนลายปล้องจากการอนุบาลด้วย
ฮาร์แพคทิคอยโคพีพอด

สุภาวดี จุลละศร  ปรัชย์เฉก คลังสิน  ภาวนา กังเตีย
รัชดาวรรณ จุลลวาทีเลิศ  วงศ์ปิยะ อนันต์สถิตพร
และ  พรตรียา กมุดรัตน์

. การใช้แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นในการบ่งชี้
คุณภาพน้ำในห้วยสำราญ จังหวัดศรีสะเกษ

สิริพร ยศแสน  และ  ปริญญา มูลสิน