ปีที่ 38   ฉบับที่ 2                    เมษายน - มิถุนายน 2558

   
บทความวิจัย

. แบบจำลองเพื่อทำนายผลกระทบของความสูญเสีย
เนื่องจากความต้องการของงานสูงกว่า
ความสามารถในการทำงานของคนงานก่อสร้าง

นาถ สุขศีล  และ  วชรภูมิ เบญจโอฬาร


บทความคัดเลือกจากการประชุมวิชาการสาหร่ายและ
แพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (NCAP 2015)


. การศึกษาความเป็นพิษของไกลโฟเซตทางการค้า
ต่อการเคลื่อนที่ ขนาดของลำตัว การสืบพันธุ์
และกิจกรรมของเอนไซม์ catalase ของไรแดง
Moina macrocopa

หัทยา จิตรพัสตร์  ณัฐยา วธาวนิชกุล  และ
ปทุมพร เมืองพระ
. การควบคุมไซยาโนแบคทีเรียและย่อยสลาย
สารพิษไมโครซิสตินโดยแบคทีเรียจาก
แหล่งน้ำบางแห่งในจังหวัดเชียงใหม่

ณัฐวุฒิ หวังสมนึก  และ  จีรพร เพกเกาะ
. ความหลากหลายและการกระจายตัวตามฤดูกาล
ของแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน้ำสวนหลวง ร.9
จังหวัดเชียงใหม่

พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร  และ  หนึ่งฤทัย ใจเพลิน
. ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืช
และความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่
ชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย: โครงการศึกษาวิจัย
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

เสถียรพงษ์ ขาวหิต  เกษม จันทร์แก้ว  วศิน อิงคพัฒนากุล
อรอนงค์ ผิวนิล  อนุกรณ์ บุตรสันติ์   และ  เอกชัย บุดดา

. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคม
ไมโครแพลงก์ตอนในรอบปีบริเวณ
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

ไพลิน จิตรชุ่ม  พงศ์เชฎฐ์ พิชิตกุล  และ  สรณัฎฐ์ ศิริสวย