ปีที่ 38   ฉบับที่ 1                    มกราคม - มีนาคม 2558

   
บทความวิจัย

. กำลังรับแรงอัดจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์เถ้าลอยบ่ม
ด้วยเตาอบไฟฟ้า

วินัย หอมศรีประเสริฐ  และ   บุรฉัตร ฉัตรวีระ
. การปรับปรุงอุปกรณ์ดักจับก๊าซของชุดทดสอบ
สารหนูทางการค้าสำหรับตรวจวัดปริมาณ
สารหนูทั้งหมดในกุ้งแห้งโดยตรง

จารุวรรณ คำแก้ว
. การสกัดใยอาหารจากไหมข้าวโพดและการประยุกต์
ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

ฟารียา กุลพิจิตร  อาณดี นิติธรรมยง   และ   สมเกียรติ์ โกศัลวัฒน์
. การศึกษาสมบัติในการกันเสียงของ
แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ

ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์  และ  กนกวรรณ มะสุวรรณ
. การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสม
สำหรับการพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยาในกรุงเทพมหานคร

ดาว สงวนรังศิริกุล  หรรษา เชี่ยวอนันตวานิช  และ  มณีรัตน์ แสงเกษม
. ผลของความยาววอร์เท็กฟายเดอร์และ
แบบจำลองการถดถอยของอัตราส่วน
การไหลของน้ำกับความยาวทรงกระบอก
และความยาวกรวยของไฮโดรไซโคลน

สัณฐิตา รัตนพันธุ์  ธนิต สวัสดิ์เสวี  พิชัย สร้อยสน
และ  ประธาน วงศ์ศริเวช

. การวิเคราะห์คุณภาพวิตามินซีโดย
การเคลือบท่อนาโนคาร์บอนบนอิเล็กโทรด
ใช้งานด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

สมใจ เตียนพลกรัง  ศีรีรัตน์ อินทรกำแหง  และ  อัลแบร์ท ชูลเทอ
บทความดีเด่นจากการประชุม ASEAN+2013
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, เชียงราย, ธันวาคม 2556