ปีที่ 37   ฉบับที่ 4                    ตุลาคม - ธันวาคม 2557

   
บทความวิจัย

. ผลของอัตราส่วนการไหลและอัตราส่วนความเข้มข้น
ต่อประสิทธิภาพการแยกของไฮโดรไซโคลน
ขนาด 100 มิลลิเมตร

พิชัย สร้อยสน  ประธาน วงศ์ศริเวช   และ  ธนิต สวัสดิ์เสวี
. กลยุทธ์การตลาดสำหรับการบริการทางด้าน
การค้าระหว่างประเทศของธนาคารพาณิชย์

เพชรพลอย บรรณเกียรติ์  และ  ปรารถนา ปุณณกิติเกษม
. ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการวิเคราะห์
หาแรงดึงวิกฤตของท่อลำเลียงของไหลใต้ทะเล
แบบสะเทินลอยตัว

การันต์ คล้ายฉ่ำ  ชัยณรงค์ อธิสกุล  และ  สมชาย ชูชีพสกุล
. การสั่นอิสระของคานนาโนซึ่งพิจารณาผลของ
หน่วยแรงที่ผิวสัมผัสและลักษณะยืดหยุ่นแบบ
ไม่เฉพาะที่

ชินวุฒิ จันทรเศรษฐ  ทวิช พูลเงิน  และ  สมชาย ชูชีพสกุล
. การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากน้ำทิ้งใน
กระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์:
อิทธิพลของชนิดน้ำตาล

ศศิธร กู้สุวรรณวิจิตร  สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล  และ  แสงชัย เอกประทุมชัย
. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของโฮมสเตย์

ไพศาล กาญจนวงศ์  สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัต
ศรีกุล นันทะชมภู  และ  อาบทิพย์ กาญจนวงศ์

. การหาค่าอัตราส่วนป้อนกลับต่ำสุดของหอกลั่นอย่างง่าย
ด้วยสมการอันเดอร์วูด:ผลของการกระจายตัวของ
องค์ประกอบที่ไม่ใช่กุญแจในผลิตภัณฑ์

ปริตตา ประยูรยงค์