ปีที่ 37   ฉบับที่ 3                    กรกฎาคม - กันยายน 2557

   
บทความวิจัย

. องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
ของน้ำมันหอมระเหยขิง

วทันยา ลิมปพยอม  ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์  ภรณ์ทิพย์ ดุษฎีลาวัณย์
และ  เกษรา วามะศิริ
. แบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มสำหรับ
การวางแผนการผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพร

เพชรายุทธ แซ่หลี   และ  อภิชัย ฤตวิรุฬห์
. การวิเคราะห์สถิตศาสตร์ของสายยึดโยงใต้ทะเลลึก
โดยใช้แบบจำลองอีลาสติกร็อด

พลวัฒน์ แย้มจินดา  และ  สมชาย ชูชีพสกุล
. การวิเคราะห์ภารกิจขององค์กรด้านน้ำของรัฐ
ในประเทศไทย และแนวทางการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อบรรเทาภัยพิบัติจากน้ำ

ชัยยุทธ ชินณะราศรี  เกรียงไกร ปอแก้ว  วชิรวิทย์ ยางไชย
สัจจะ เสถบุตร  และ  ภูริภัส สุนทรนนท์
. ผลของอุณหภูมิของต่อการเปลี่ยนแปลงสารหอมระเหย
และคุณภาพทางกายภาพ - เคมี
ของส้มโอตัดแต่งสดระหว่างการเก็บรักษา

อรัญญา นิพนธ์ศักดิ์  ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์  และ  อรพิน เกิดชูชื่น
. ผลของแสงเลเซอร์ YAG ที่มีต่อการเชื่อมติดของ
เหล็กกล้าไร้สนิมกับพอลิเอทิลีนเทอพาทาเลท

วิชาญ วีรชัยสุนทร   และ  รัตน บริสุทธิกุล

. การจำลองผลกระทบของการผสมแบบไม่เอกพันธ์
ที่มีต่อสมรรถนะของกระบวนการหีบอ้อย

สมชาติ ฉันทศิริวรรณ