ปีที่ 37   ฉบับที่ 2                    เมษายน - มิถุนายน 2557

   
บทความวิจัย

. การพัฒนากำลังของเสาเข็มดินซีเมนต์
และเสาเข็มดินซีเมนต์ผสมเถ้าลอย
ในชั้นดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ

ชยานนท์ ศรีเจริญ  รุ้งลาวัลย์ ราชัน  และ  สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
. การจัดการกรีนโลจิสติกส์กับศักยภาพ
ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย

วีรวัฒน์ มณีสุวรรณ  และ  ธนัญญา วสุศรี
. สมบัติของคอนกรีตที่ใช้เถ้าถ่านหิน
และกากแคลเซียมคาร์ไบด์เป็นวัสดุประสาน

อัครเดช ศรีเสน  วีรชาติ ตั้งจิรภัทร  และ  ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
. เกณฑ์และสถิติทดสอบในการคิดเลือกตัวแปรอิสระ
ในตัวแบบถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ
กรณีที่ไม่ใช้ตัวแบบเต็มรูป

นันทพร บุญสุข  และ  จิราวัลย์ จิตรเวช
. เทคนิคการอัดแรงชนิดใหม่โดยใช้เทฟลอน
สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีย้อมไวแสง

พีรศักดิ์ จันทร์งาม
. การวิเคราะห์ทางสถิติศาสตร์แบบไม่เป็นเชิงเส้น
ของโครงสร้างเปลือกบางแบบครึ่งทรงกลม
ที่มีความสมมาตรตามแนวแกนติดตั้งในทะเลลึก

วีรพันธุ์ เจียมมีปรีชา  สมชาย ชูชีพสกุล  และ  Tseng Huang
. สมบัติทางเคมีกายภาพและโครงสร้างโมเลกุลของ
แป้งกลอย (Dioscorea hispida Dennst.) และ
แป้งมันมือเสือ (Disocrorea esculenta (Lour.) Burkill)

สันทนีย์ ปัญจอานนท์  วิทวัส จิรนันทกูล  และ  ดุษฏี อุตภาพ
. การศึกษาความเสี่ยงโซ่อุปทานกรณีศึกษา
การประปานครหลวง

ภูริชพัฒน์ สนวัฒนะ  และ  ธนัญญา วสุศรี
. การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ทางใบปาล์มน้ำมัน
และใบทางมะพร้าวสำหรับผลิตไฟฟ้า

ศิวพล ตั้งมโนเทียนชัย  วารุณี เตีย  และ  สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
. การวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนในคณิตศาสตร์การเงิน
อาทิตย์ อินทรสิทธิ์