ปีที่ 37   ฉบับที่ 1                    มกราคม - มีนาคม 2557

   
บทความวิจัย

. การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรค
ในอาหารของน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่น

ณัฐกานต์ วงศ์สีสม  จามจุรี จินะตา  บุษบา มะโนแสน
จิรรัชต์ กันทะขู้  สุรีพร วันควร  และ  สุภาวดี ศรีแย้ม
. การศึกษาพฤติกรรมความหนืดของแป้งพุทธรักษา
และแป้งพุทธรักษาดัดแปรเพื่อใช้เป็นสารให้ความข้นหนืด

กสิภูมิ ทวนคง  ดุษฎี อุตภาพ  สันทณีย์ ปัญจอานนท์
วิไล รังสาดทอง   และ  จุรีรัตน์ พุดตาลเล็ก
. สมบัติการดูดซับเสียงของบล็อกซีเมนต์ผสมเถ้าแกลบ
ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์  และ  ณัฏฐ์ มากุล
. การศึกษาคุณภาพการบริการของผู้ให้บริการ
โลจิสติกส์ในประเทศอินโดนีเซีย

วิศิษฏ์ จิตภักดีรัตน์  ธนัญญา วสุศรี  ปภัศร ชัยวัฒน์
ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ์  และ  จิรชัย พุทธกุลสมศิริ
. การปรับปรุงคุณภาพลีโอนาร์ไดต์
สำหรับเป็นวัสดุปรับปรุงดิน

ณธรรศ สมจันทร์  และ  อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
. อิมัลชันกะทิ
สุวิมล อริยประกาย
. การประยุกต์ใช้แป้งพุทธรักษาและแป้งพุทธรักษาดัดแปร
เพื่อเป็นสารให้ความข้นหนืดในซอสมะเขือเทศ

กสิภูมิ ทวนคง  ดุษฎี อุตภาพ  สันทณีย์ ปัญจอานนท์
วิไล รังสาดทอง   และ  จุรีรัตน์ พุดตาลเล็ก
. แบบจำลองการถดถอยของความดันของไฮโดรไซโคลน
ชนิดของแข็ง-ของเหลวขนาด 50 มิลลิเมตร

นพรัตน์ อรสิน  ธนิต สวัสดิ์เสวี  และ  ประธาน วงศ์ศริเวช


บทความคัดเลือกจากการประชุมวิชาการ
เครือข่ายการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ThaiTIMA 2013)


. แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์แมคคาแพด
กุลวดี เลิศปัญญาสัมปทา  จิตรลดา ปิติมล
ภาคภูมิ ไข่มุก  และ  ธนพล วีราสา
. ความท้าทายและข้อจำกัดของการขับเคลื่อน
นวัตกรรมสำหรับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในประเทศไทย

ณัฐวัฒน์ สุขุศิริวัฒน์  และ  ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี
. การบริหารความเสี่ยงในการใช้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ :
กรณีศึกษา "CMMI" ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตซอฟท์แวร์ในประเทศไทย

ภาวิณี แว่วเสียงสังข์  และ  อรพรรณ คงมาลัย