ปีที่ 36   ฉบับที่ 4                    ตุลาคม - ธันวาคม 2556

   
บทความวิจัย

. อิทธิพลของความละเอียดเถ้าลอยแคลเซียมสูง
ต่อสมบัติของจีโอโพลิเมอร์เพสต์

สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์  ธนากร ภูเงินขำ
และ  ปริญญา จินดาประเสริฐ
. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกพร้อมบริโภค
สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์  และ  กฤตภาส จินาภาค
. ผลของสายพันธุ์มะเขือเทศและวิธีการสกัดไลโคปิน
ต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของมะเขือเทศผง

กานดาวดี โนชัย   และ  จิรภา พงษ์จันตา
. คุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการ
โลจิสติกส์ประเทศไทยและลาว

ภัควัฒน์ อินทรวงษ์โชติ  ปภัศร ชัยวัฒน์  ธนัญญา วสุศรี
ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ   และ  จิรชัย พุทธกุลสมศิริ
. ตัวแบบพยากรณ์ราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วรางคณา กีรติวิบูลย์
. การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตไฟฟ้า
โดยใช้ก๊าซชีวภาพจากเซลลูโลส

กุลธิดา สว่างพล  วารุณี เตีย  และ  ภาวิณี ชัยประเสริฐ
. การใช้วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต
น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เป็นส่วนผสมในการผลิตสบู่

สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล  กนกวรรณ พันธุ์ดี
และ  แสงชัย เอกปทุมชัย
. ศักยภาพการสะสมฟอสฟอรัสในระบบนิเวศป่าชุมชน
บ้านหนองเต่า อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ฐปรัฏฐ์ สีลอยอุ่นแก้ว   สุนทร คำยอง  นิวัติ อนงค์รักษ์
และ  เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง


บทความปริทัศน์


. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษา
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ณรงค์ พลีรักษ์
. การประยุกต์ใช้ผลผลิตพลอยได้จากเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรมในคอนกรีตชนิดไหลอัดแน่น
ได้ด้วยตัวเอง

กฤษดา เสือเอี่ยม  และ  ณัฏฐ์ มากุล