ปีที่ 36   ฉบับที่ 3                    กรกฎาคม - กันยายน 2556

   
บทความวิจัย

. เทคนิคคอลัมม์เจเนอเรชันสำหรับปัญหา
การมอบหมายงานให้กับพนักงาน
ที่มีการปรับดุลภาระงานและรายได้

ศุภกร สุเมธาภิวัฒน์  บุญฤทธิ์ อินทิยศ
และ  ชวลิต จีนอนันต์
. ความสูงคลื่นซัดบนพื้นเอียงแบบขั้นบันได
วณิชย์ ชื่นใจ  นำพล พลเยี่ยม  สิทธิพงษ์ เพ็ชรฉวาง
และ  ธรรมนูญ รัศมีมาศเมือง
. การลดต้นทุนโลจิสติกส์การเพาะปลูกสับปะรด
พันธุ์ควีน โดยประยุกต์ใช้กำหนดการเชิงเส้น
ผสมจำนวนเต็ม

ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ  และ   สมยศ เชิญอักษร
. การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าความเร็วเฉลี่ยด้านเวลากับความเร็ว
เฉลี่ยด้านระยะทางบนถนนสายหลัก
ในกรุงเทพมหานคร

ณัชฌา รวบทองหลาง  และ  รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์
. ปัญหาการจัดงานเชิงเส้นแบบสองชั้น
จารุวรรณ แก้วแสนซาว  พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล
และ  เสรี เศวตเศรณี
. การใช้การวิเคราะห์ฟอลท์ทรีในการแสดง
ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่อเวลา
ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย

เทิดธิดา ทิพย์รัตน์
. การพัฒนาสูตรสำหรับคำนวณกำลังงานของ
เครื่องสูบแบบหอยโข่งที่ปรับความเร็วรอบได้

สมชาติ ฉันทศิริวรรณ
.    บทความปริทัศน์

เสถียรภาพการบังคับยานยนต์
และแนวทางการทดสอบ

ทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี  กุลยศ สุวันทโรจน์
และ  ศุภชัย หลักคำ