ปีที่ 36   ฉบับที่ 2                    เมษายน - มิถุนายน 2556

   
บทความวิจัย

. การตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าและประสิทธิภาพ
ของหลอดไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย

เอกชัย ชัยดี  กิตติศักดิ์ คำตา  ชัชวาล ผ่านดอยแดน
และ  ฉัตรพล เชียงแรง
. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษา บ้านทาป่าเปา
ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

จักรพงษ์ พวงงามชื่น  สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์
และ  นคเรศ รังควัต
. ความคงตัวของอิมัลชันน้ำมันส้ม
เตรียมแบบเมมเบรนหลายชั้น

สุวิมล อริยประกาย  และ   Wu Jai Qi
. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อจัดการ
การท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดชลบุรี

ณรงค์ พลีรักษ์
. การประเมินการแทรกซึมของคลอไรด์
ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินภายใต้
สภาวะแวดล้อมทะเลด้วยคลื่นอัลตราโซนิค

วิเชียร ชาลี   และ  ธีรพงศ์ เชื้อพลบ
. ผลของการพรีทรีทเม้นต์ด้วยอัลตร้าซาวด์
ต่อการสกัดอินนูลินจากหัวแก่นตะวัน

ชุติมา วันเพ็ญ  บุษราภรณ์ งามปัญญา  สุวัฒนา พฤกษะศรี
พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์  และ  ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแท่งชิ้นงาน
ในอุตสาหกรรมโดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม

ดุษฎี บุญธรรม
.    บทความปริทัศน์

คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของ
ท่อความร้อนแบบสั่น

นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์  สัมพันธ์ ฤทธิเดช
และ  ธัญญา ปรเมษฐานุวัฒน์