ปีที่ 36   ฉบับที่ 1                    มกราคม - มีนาคม 2556

   
บทความวิจัย

. การวิเคราะห์กระบวนการหีบอ้อย
ด้วยแบบจำลองเชิงตัวเลข

สมชาติ ฉันทศิริวรรณ
. อิทธิพลของชนิดและปริมาณของวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรต่อการผลิตโอลิโกแซ็กคาไรด์
ด้วยสารละลายเอนไซม์สกัดหยาบจาก
Penicillium oxalicum KUB-SN2-1

พิชามญชุ์ แดงพราม  สุดาทิพย์ จันทร
และ  สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ
. ความพร้อมในการรับการถ่ายโอน
ภารกิจด้านการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร

เพ็ญศรี ฉิรินัง
. การควบคุม Piezo Actuator เพื่อลดความผิดพลาด
ในการเคลื่อนที่ของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์
ในเครื่องทดสอบหัวอ่านโดยใช้ตัวควบคุมแบบ H[Infinity]

ธนชัย จัตุรงคพลกุล  และ  เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์
. การออกแบบที่เหมาะสมของเสาคอนกรีต
เสริมเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า
รับแรงดัดสองทางด้วยอัลกอริทึม
การจำลองการอบเหนียว

อัศนัย ทาเภา  จักรพันธุ์ วงษ์พา  อลงกรณ์ ละม่อม
และ  เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
. สมบัติของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์เถ้าลอย
ภายใต้การบ่มด้วยพลังงานไมโครเวฟ :
อิทธิพลของแหล่งเถ้าลอยและอัตราส่วน
สารละลายโซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3)
ต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)

ณัฏฐ์ มากุล  และ  บุรฉัตร ฉัตรวีระ
. การพัฒนากำลังอัดแกนเดียวและ
โครงสร้างจุลภาคของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ
บดอัดผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าชีวมวล

รุ้งลาวัลย์ ราชัน  และ  ทรงสุดา วิจารณ์
. ผลของวัสดุผงผสมร่วมสามชนิดในการปรับปรุงสมบัติ
ของคอนกรีตชนิดไหลตัวได้ในสภาวะคอนกรีตสดและ
คอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว

กฤษดา เสื่อเอี่ยม  และ  ณัฏฐ์ มากุล