ปีที่ 35   ฉบับที่ 4                    ตุลาคม - ธันวาคม 2555

   
บทความวิจัย

. ทัศนคติของผู้เข้าสอบที่มีต่อแบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยีไทย :
นวัตกรรมการทดสอบในรูปแบบคอมพิวเตอร์

ปัทมา ปทุมทอง  ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล
. อิทธิพลของความเค็มต่อสมบัติพื้นฐานและ
กำลังของดินชายฝั่งทะเลผสมวัสดุผสมเพิ่ม

รุ้งลาวัลย์ ราชัน
. การศึกษาสมบัติทางกลของคอนกรีต
ชนิดไหลตัวได้ผสมวัสดุปอซโซลาน
ภายใต้การบ่มโดยพลังงานไมโครเวฟ

กฤษดา เสือเอี่ยม  และ  ณัฏฐ์ มากุล
. การประยุกต์ใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลส์
สำหรับการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำนม

วิกานดา ปัญญาเมืองใจ  สุวิมล จันทะระ  รัตติกาล กุสุยะ
อาทิตย์ ยาวุฑฒิ  และ  พานิช อินต๊ะ
. การวิเคราะห์แรงดันและกระแสในเปลือกโลหะ
ของเคเบิลใต้ดินระบบไฟฟ้าแรงสูง
โดยไม่จำกัดจำนวนสายป้อน และไม่จำกัด
รูปแบบของการวางสาย

พันธุ์เทพ เลาหชัย
. ผลกระทบของเถ้าร่วมถ่านหิน-ชีวมวล
ต่อความต้านทานในการซึมผ่านของคลอไรด์ของ
ซีเมนต์มอร์ต้าร์: กรณีศึกษาของเถ้าแอนทราไซท์
บิทูมินัส แกลบ เปลือกยูคาลิปตัสแช่ในน้ำทะเลจำลอง

ปริญญามัย จิตรดา  บุรฉัตร ฉัตรวีระ  และ  ณัฏฐ์ มากุล
. การพัฒนาโมดูลขยายคลื่นวิทยุแบบพุช-พูล
ความถี่ 118 เมกะเฮิรตซ์ กำลัง 300 วัตต์
ประสิทธิภาพสูง

ธรรมนูญ ศรีน่วม   พันธุ์ศักดิ์ เกิดทองมี
สัมภาส ฉีดเกตุ  และ  หมุดตอเล็บ หนิสอ
. สัดส่วนผลตอบสนองสูงสุดของคานสะพาน
ต่อเนื่อง 3 ช่วง เนื่องจากรถบรรทุกไทยและ
น้ำหนักบรรทุกจร HL-93

สุนิติ สุภาพ   และ  ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด