ปีที่ 35   ฉบับที่ 3                    กรกฎาคม - กันยายน 2555

   
บทความวิจัย

. ลักษณะเฉพาะด้านลูมิเนสเซนส์ของแก้วซิลิกา
เจือด้วยอิออน Ce3+ เมื่อถูกกระตุ้นด้วย
รังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีเอกซ์

วีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล  สมชาย ปัญญาอิ่นแก้ว
วันดี อ่อนเรียบร้อย  Danping Chen
และ  Martin Nikl
. การศึกษาทดลองเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติค
แบบคลื่นนิ่ง

อิศเรศ ธุชกัลยา
. สมบัติของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์จากเถ้าลอย
และเถ้าแกลบ: อิทธิพลของอัตราส่วนของ
เถ้าลอยต่อเถ้าแกลบ อัตราส่วน Na2SiO3 ต่อ NaOH
ภายใต้การบ่มด้วยพลังงานไมโครเวฟ

บุรฉัตร ฉัตรวีระ  และ  ณัฏฐ์ มากุล
. การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การเผาไหม้
Flamelet ร่วมกับ Reaction Progress Variable
สำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องยนต์การฉีดโดยตรง

อิศเรศ ธุชกัลยา
. การวิเคราะห์ความเสี่ยงโซ่อุปทาน
ธุรกิจการผลิตผักกาดดองบรรจุกระป๋อง

ภูริชยา สัจจาเฟื่องกิจการ  และ  ธนัญญา วสุศรี
. การพัฒนาเครื่องบำบัดอากาศภายในอาคาร
สำหรับห้องปลอดความเป็นพิษ
โดยเทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิต

พานิช อินต๊ะ  อาทิตย์ ยาวุฑฒิ  วิสูตร อาสนวิจิตร
และ  อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ
. การปรับปรุงกระบวนการขนส่งภายในคลังสินค้า
โดยใช้แบบจำลองสถานการณ์ กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมน้ำอัดลม

พัฒนพงศ์ น้อยนวล  และ  ธนัญญา วสุศรี
. การควบคุมแบบสัดส่วน-อนุพันธ์ชดเชย
ที่สามารถปรับค่าได้ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
สำหรับเครื่องขัดหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดรว์

ปราการเกียรติ ยังคง  และ  ประสิทธิ์ วงศ์เลอศักดิ์