ปีที่ 35   ฉบับที่ 2                    เมษายน - มิถุนายน 2555

   
บทความวิจัย

. ตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ NiCr และ NiAl
สำหรับออกซิเดชันของเอทิลเบนซิน

วิมลรัตน์ ตระการพฤกษ์  และ  วรางคณา กันจินะ
. การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของซีเมนต์เพสต์
ผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน

วันโชค เครือหงส์  ธีรวัฒน์ สินศิริ
ชัย จาตุรพิทักษ์กุล  และ  ปริญญา จินดาประเสริฐ
. การแยกชัดพลังงานและเวลาของ
ซินทิลเลเตอร์ผลึกเดี่ยว Lu3Al5O12,
Lu2SiO5 และ LaBr3 โดปด้วย Ce3+

วีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล  และ  Marek Moszynski
. การศึกษาคุณสมบัติของมอร์ต้าร์ปอร์ตแลนด์
ซีเมนต์ประเภทที่ 5ผสมเถ้าแกลบบด
และผงหินปูน

บุรฉัตร ฉัตรวีระ  และ  เพิ่มพล ศรีนวล
. การศึกษาเชิงกลพลวัตและพฤติกรรมการ
คืนกลับตัวทางอิลาสติกของยางเอ็นบีอาร์ที่มี
ผงเขม่าดำเป็นสารเสริมแรงร่วมกับสารตัวเติม
กลุ่มซิลิกาสำหรับการใช้งานในระบบไฮดรอลิก

ปิยะภรณ์ นิลทุ้ย  ศิริชัย ก้านกิ่ง  ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
และ  เอกชัย วิมลมาลา
. การจัดตารางรถขนส่งขาเข้าและขาออก
สำหรับศูนย์กระจายสินค้ารูปแบบครอสด็อก
ในธุรกิจร้านค้าปลีกด้วยวิธีฮิวริสติก

กิตติพงศ์ กิตติถาวรกุล  และ  สิทธิพร พิมพ์สกุล
. การต้านทานการกัดกร่อนเนื่องจากซัลเฟต
ของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตจากเถ้าถ่านหิน

วิเชียร ชาลี  และ  กิรติกร เจริญพร้อม
. คุณสมบัติในการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง
งานสาธารณูปโภคในโครงการหมู่บ้านจัดสรร

กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์  และ  วรากร ลิขิตอนุภาค
. การประยุกต์ใช้ฮิลไคลมิงอัลกอริทึมเพื่อหา
อัตราส่วนที่เหมาะสมของเถ้าก้นเตาบด
ละเอียดในงานคอนกรีต

สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า  อัศนัย ทาเภา
เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์  และ  อลงกรณ์ ละม่อม
. การออกแบบห้องฆ่าเชื้อแบบใช้สนามไฟฟ้า
แบบพัลส์สำหรับกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์
อาหารเหลว

พิมพ์พร เสนอิ่น   แพรวพรรณ ปินไชย  อรพรรณ แซ่โค้ว
อาทิตย์ ยาวุฑฒิ  และ  พานิช อินต๊ะ

บทความปริทัศน์


. เทคโนโลยีการทำแห้งแบบผสมผสาน :
การนำมาใช้เพื่อถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ไวต่อความร้อน

ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล