ปีที่ 35   ฉบับที่ 1                    มกราคม  -  มีนาคม 2555

   
บทความคัดเลือกจากการประชุมวิชาการ การวิจัยภาคปฏิบัติและการพัฒนา ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

. การศึกษาศักยภาพของฟูเรียร์ทรานฟอร์ม
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ในการวิเคราะห์
ปริมาณเบต้าแคโรทีนในน้ำมันปาล์มโอเลอีน
ผ่านกรรมวิธีการทำให้บริสุทธิ์ ฟอกสี และกำจัดกลิ่น

วรรณา อัมมวรรธน์  และ  ยาค๊อบ บิน เชอ แมน
. การใช้ยีสต์ Issatchenkia orientalis
เพื่อป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส
ของผลมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว

จินันทนา จอมดวง  และ  วิชชา สะอาดสุด
. ผลของการเสริมแอล-ทริปโตเฟนระดับสูง
ในช่วงสั้นต่อพฤติกรรมความเครียดและ
ลักษณะซากของสุกร

เกชา คูหา  ประมวล เติมสมบัติถาวร
และ  สุวรรณ ช่างกลึงดี
. การศึกษาการแปรรูปน้ำพริกมะกอกป่าอบแห้ง
กัญญาณัฐ อุตรชน  กานต์พิชชา ซือหมือ  บุษบา มะโนแสน
สุภาวดี ศรีแย้ม  และ  จิรรัชต์ กันทะขู้
. คุณลักษณะของข้าวหอมมะลิ (Oryza sativa L.)
หลังการขัดสีและเปลี่ยนสภาพธรรมชาติ
ของเอนไซม์น้ำมันรำ

ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล  และ  สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์
. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นหน้าสับปะรด
แช่อิ่ม

พริ้มเพรา ตะมะพุฒ  อัจฉราลัย คำฟู
และ  จิรภา พงษ์จันตา
. การศึกษาสารสีแดงและซิตรินินในข้าวแดง
ที่เตรียมจากข้าวไทย

เอมอร ไชยโรจน์  ปนัดดา จันทร์เนย
และ  เกรียงศักดิ์ ไชยโรจน์
. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกอ่องกึ่งสำเร็จรูป
นภาพร ดีสนาม  อรทัย บุญทะวงศ์  ชณิชา จินาการ
และ  วิไลวรรณ ชูเกียรติภิญโญ

. การจำแนกสายพันธุ์ของข้าวฟ่างหวาน
ที่ปลูกในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
โดยใช้เทคนิค RAPD

สิริมา ว่องไวโรจน์   พัชณี แสงทอง
คมสัน อำนวยสิทธิ์   และ   สุภาวดี ศรีแย้ม