ปีที่ 34   ฉบับที่ 4                    ตุลาคม - ธันวาคม 2554

   
บทความวิจัย

. อิทธิพลของอุณหภูมิของทอร์รีแฟกชัน
ต่อสมบัติน้ำมันชีวภาพจากไม้กระถินยักษ์

อรอริน คุ้มศักดิ์  วีรพงษ์ วัฒนะน้อย
และ  นคร วรสุวรรณรักษ์
. สมบัติทางกลของคอนกรีตมวลเบา
ผสมหินฝุ่นแอนดิไซด์

บุรฉัตร ฉัตรวีระ  เรวัตต์ หน่ายมี
และ  ณัฏฐ์ มากุล
. การดัดแปรแป้งพุทธรักษาด้วยวิธี
ครอสลิงกิงค์โดยใช้โซเดียมไตรเมทาฟอสเฟต

อิสราภรณ์ เอ็มรัตน์  ยุรี วันดี  สันทณีย์ ปัญจอานนท์
ดุษฎี อุตภาพ  จุรีรัตน์ พุดตาลเล็ก  และ  วิไล รังสาดทอง
. สมบัติเชิงกลและความทนทานของ
Reactive Powder Concrete

บุรฉัตร ฉัตรวีระ  เอกพล บุญมาเลิศ
และ  ณัฏฐ์ มากุล
. การใช้เถ้าชานอ้อยบดละเอียดเพื่อปรับปรุง
กำลังอัด การซึมผ่านน้ำ และความต้านทาน
คลอไรด์ของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบ
จากการย่อยเศษคอนกรีตเก่า

รัฐพล สมนา  และ  ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
. การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง
การรับนักศึกษา

ดาว สงวนรังศิริกุล
. การศึกษาผลของการบ่มต่อกำลังอัด
ของคอนกรีตที่ใช้ชนิดของปูนซีเมนต์
และวัสดุประสานร่วมต่างกัน

ธีรติ ศรีจันทร์  บุรฉัตร ฉัตรวีระ
พงษ์ศักดิ์ โชคทวีกาญจน์  และ  สมนึก ตั้งเติมสิริกุล
. การประเมินระดับคุณภาพการบริการ
ของโรงพยาบาลรัฐบาลในกรุงเทพฯ
ด้วยแบบจำลอง SERVQUAL

กนกพร ลีลาเทพินทร์  พัชญา มาลือศรี
และ  ปรารถนา ปุณณกิติเกษม