ปีที่ 34   ฉบับที่ 3                    กรกฎาคม - กันยายน 2554

   
บทความวิจัย

. ผลของอุณหภูมิการอบแห้งและสารช่วยอบแห้ง
ต่อคุณภาพของน้ำสับปะรดผงโดยวิธีอบแห้ง
แบบพ่นฝอย

สโรบล สโรชวิกสิต  และ  ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี
. ผลของน้ำยาผสมคอนกรีตประเภทเอฟ
ชนิดลดน้ำอย่างมากต่อคุณสมบัติ
ของซีเมนต์เพสต์

ณัฐวุฒิ กองม่วง  และ  บุรฉัตร ฉัตรวีระ
. อิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการหล่อ
แบบหมุนเหวี่ยงที่มีผลต่อการหดตัว
ของสังกะสีผสม

สิริพร โรจนนันต์  อภิรัฐ โกสิตานนท์
และ  สุรศิษฐ์ โรจนนันต์
. ผลของพลังงานไมโครเวฟต่อกำลังอัด
และความทนทานของซีเมนต์เพสต์
ผสมเถ้าแกลบและเถ้าลอย

บุรฉัตร ฉัตรวีระ   และ  วินัย หอมศรีประเสริฐ
. กำลังอัดและโครงสร้างจุลภาคของ
ซีเมนต์มอร์ต้าร์ผสมนาโนซิลิกา

ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์  ทวิช พูลเงิน
และ  สมชาย ชูชีพสกุล
. พฤติกรรมของซีเมนต์เพสต์ผสมวัสดุปอซโซลาน
ในการประยุกต์ใช้กับพลังงานไมโครเวฟ

บุรฉัตร ฉัตรวีระ  และ  วินัย หอมศรีประเสริฐ
. ความสามารถในการกักเก็บคลอไรด์
ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบเปลือกไม้
ภายใต้สภาวะแวดล้อมทะเล

วิเชียร ชาลี  และ  ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
. การเปรียบเทียบผลตอบสนองสูงสุดของ
สะพานต่อเนื่อง 3 ช่วง เนื่องจากรถบรรทุกไทย
และน้ำหนักบรรทุกจรตามมาตรฐาน AASHTO

สุนิติ สุภาพ  และ  ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด