ปีที่ 34   ฉบับที่ 2                    เมษายน - มิถุนายน 2554

   
บทความวิจัย

. การจำลองเชิงโฟโตอิลาสติกเพื่อการศึกษา
ปัญหาคานสี่เหลี่ยมที่มีฐานรองรับอย่างง่าย
รับแรงเข้มกดที่กึ่งกลางคาน

พิเชษฐ์ พินิจ
. อิทธิพลของตัวแปรในการออกแบบ Fan gate
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการไหลของโลหะเหลว
ในกระบวนการหล่อความดันสูง

เอกชัย กิคิแก้วทวีเสริฐ  พงษ์กร รักการ
สุรศักดิ์ สุรนันทชัย  และ  พงษ์ศักดิ์ ดุลยประพันธ์
. ความลึกเชิงแสงของละอองลอยที่ขึ้นกับ
ความยาวคลื่นในปี 2546 ณ อำเภอ
ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์  ภูวกฤต ใจหอม
และ  อรุณีย์ อินทศร
. การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทย
โดยใช้เกณฑ์การประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล
SCI-Expanded

วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย  สันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย  ชาตรี วงษ์แก้ว
นงเยาว์ เปรมกมลเนตร  ปรียานุช รัชตะหิรัญ
ธีระศักดิ์ หมากผิน  และ  ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
. การผลิตสารปรุงแต่งกลิ่นรสจากกากถั่วเขียว
โดยใช้เอนไซม์โปรติเอสทางการค้า

ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์  ไพลิน เพ็ชรทวีพรเดช
อรพิน เกิดชูชื่น  และ  กนก รัตนะกนกชัย
. แผนภูมิควบคุมสำหรับกระบวนการผลิตล็อตเล็ก
ที่มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน

วิโรจน์ ตันติภัทโร