ปีที่ 34   ฉบับที่ 1                    มกราคม - มีนาคม 2554

   
บทความวิจัย

. การประหยัดพลังงาน
ของเครื่องสูบแบบหอยโข่ง
ด้วยการลดขนาดใบพัด

สมชาติ ฉันทศิริวรรณ
. การศึกษาปริมาณหินปูนในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-
ไลม์สโตนที่เหมาะสมสำหรับงานโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กตามมาตรฐาน EN 197-1

อดิศักดิ์ ยิ้มวัน  และ  บุรฉัตร ฉัตรวีระ
. การเสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา
ซัลโฟเนตเตดคาร์บอนบนพอลิเมอร์
ในการสังเคราะห์ไบโอดีเซลที่อุณหภูมิสูง

อมรมาศ จันทรสา  อทิพรรณ สุขพรรณ์
และ  เจมส์ จี กูดวิน จูเนียร์
. การประเมินและคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วน
กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์

ศักย์ วงศ์นิติพัฒน์  และ  ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี
. การศึกษาคุณสมบัติของจีโอพอลิเมอร์มอร์ต้าร์
จากเถ้าลอยผสมซีโอไลต์ธรรมชาติ

ธนากร ภูเงินขำ  และ  ธีรวัฒน์ สินศิริ
. ประสิทธิผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในหัวข้อที่มีการคำนวณรายวิชาวิทยาการระบาด
ด้วยรูปแบบการสอนแบบระดมสมองและแบบปกติ
ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ฉัตรปวีณ์ จรัสวราวัฒน์  และ  พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย์