ปีที่ 33   ฉบับที่ 4                    ตุลาคม  -  ธันวาคม 2553

   
บทความวิจัย

. การศึกษาเปรียบเทียบซินทิลเลเตอร์
Lu1.8Y0.2SiO5:Ce และ LaCI3:Ce
สำหรับวัดสเปกตรัมรังสีแกมมา

เฉลิม วนะรักษ์  และ  วีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล
. การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหาร
คุณภาพโดยรวมที่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติ
และการรับรู้ของบุคลากรในองค์กร:
กรณีศึกษาองค์กรด้านการให้บริการ

ชมพูนุช สายพิณ  ธีรวัตร เซ้งอาศัย  
และ  ปรารถนา ปุณณกิติเกษม
. ก้าวสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนด้วยการ
พัฒนาสมรรถนะความเป็นมืออาชีพ:
การศึกษารายวิชางานบริการระบบ
ปรับอากาศรถยนต์

วีระยุทธ สุดสมบูรณ์
. การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมงานและวิกิ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนสรุปความ
ของนักศึกษาในรายวิชา EN 111

เสาวภา วิชาดี
. วิธีจัดกิจกรรมสิบนาทีกับข่าวภาษาอังกฤษ
เพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษา

ชฎา กองจันทร์
. การพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
สำหรับวิเคราะห์หน่วยเสียงของผู้พูดภาษาไทย

นลินี ชนะมูล  เบญญาดา อุณหเลขจิตร  
และ  มนตรี โพธิโสโนทัย