ปีที่ 33   ฉบับที่ 3                    กรกฎาคม  -  กันยายน 2553

   
บทความคัดเลือกจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล ครั้งที่ 2

. การสร้างโมเดลเพื่อทำนาย
จากเครือข่ายใยประสาทแบบสุ่ม
สำหรับการผลิตเฮชจีเอ

ประสิทธิ์ชัย บุญเสริม  และ  ธีรณี อจลากุล
. การจัดการความรู้ : การประยุกต์ใช้แบบจำลอง
วงจรความรู้ เซกิ ในสายการผลิตหัวอ่านเขียน
ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์

พีรศุษม์ ชัยครองรักษ์  และ  วรพจน์ อังกสิทธิ์
. อัลกอริทึมการตรวจหาและแก้ไข
ความขรุขระเชิงความร้อน สำหรับช่องสัญญาณ
การบันทึกเชิงแม่เหล็กแบบแนวตั้ง

ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์  และ  สันติ กูลการขาย
. การจัดการระบบการทำงาน
ของเครื่องทดสอบฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สุวรรณชัย ตะกี่  และ  วรพจน์ อังกสิทธิ์
. การศึกษาผลกระทบของการใช้
Used Swage Ball ต่อประสิทธิภาพ
ของชุดหัวอ่านข้อมูล

อภิสิทธิ์ บุญเซ็ง   และ  สุรเชษฐ์ ชุติมา
. การวิเคราะห์และออกแบบตัวควบคุม
แบบปรับตัวได้สำหรับเตาอบแบบหลอดอินฟราเรด
ในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

จิระพล ศรีเสริฐผล  สุพจน์ ปลั่งพิมาย  และ  ภาวิน จาวยล