ปีที่ 33   ฉบับที่ 2                    เมษายน  -  มิถุนายน 2553

   
บทความวิจัย

. การกำจัดไซลีนด้วยวิธี
Colloidal Gas Aphrons

สมนึก จารุดิลกกุล  นิทัศน์ กมลเดชเดชา
และ  วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา
. ผลของสารผสมเพิ่มต่อสมบัติของ
จีโอพอลิเมอร์จากเถ้าลอย

กนกวรรณ ปันเขตร  และ  อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์
. การประเมินศักยภาพพลังงานลมเบื้องต้น
ของประเทศไทย

รัดเกล้า พันธุ์อร่าม  ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ
สิทธิชัย พิมลศรี  และ  Meigen Zhang
. อิทธิพลของพลังงานไมโครเวฟที่มีต่อ
การนำความร้อนและกำลังอัดของคอนกรีต

บุรฉัตร ฉัตรวีระ  และ  วินัย หอมศรีประเสริฐ
. ข้อพิพาทอันเนื่องมาจาก
สัญญาในงานก่อสร้างราชการ

กมลวัลย์ ลือประเสริฐ  และ  จักรกฤษณ์ โพธิ์น้อย
. อิทธิพลของสัดส่วนผสมที่มีต่อ
คุณสมบัติทางกายภาพและสมบัติไดอิเล็กตริก
ของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์เถ้าลอย

สายสุนีย์ จำรัส  และ  บุรฉัตร ฉัตรวีระ
. อิทธิพลของเถ้าชีวมวลต่อการพัฒนากำลัง
และโครงสร้างจุลภาคในดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ
ผสมซีเมนต์และเถ้าชีวมวล

รุ้งลาวัลย์ ราชัน
. คุณสมบัติไดอิเล็กตริกของวัสดุซีเมนต์
บุรฉัตร ฉัตรวีระ  และ  วินัย หอมศรีประเสริฐ