ปีที่ 33   ฉบับที่ 1                    มกราคม - มีนาคม 2553

   
บทความวิจัย

. ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมีชีวอินทรีย์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อุดมวิชช์ พลเยี่ยม
. สมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของวัสดุยางผสม
ยางธรรมชาติและยางคลอโรพรีนที่มีเถ้าลอยเป็นสารตัวเติม
ภายใต้สภาวะบ่มเร่งด้วยความร้อนและน้ำมัน

นภาลัย คงวาสน์  เอกชัย วิมลมาลา  ธีระศักดิ์ หมากผิน
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ  และ  อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์
. ปัญหาการลู่เข้าในการประมาณค่าพารามิเตอร์
ของตัวแบบการถดถอยไม่เชิงเส้น

อัญชลี ทองกำเนิด  และ  ลี่ลี อิงศรีสว่าง
. การทำลายไข่มอดในข้าวอินทรีย์ด้วยคลื่นไมโครเวฟ
พูนพัฒน์ พูนน้อย  เบญญทิพย์ มหาเทพ  และ  ภิญญาพัชญ์ พุฒตาล


รายงานทางเทคนิค


. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของหอพักนักศึกษา
บริเวณรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ธีระ ลาภิศชยางกูล