ปีที่ 32   ฉบับที่ 4                    ตุลาคม - ธันวาคม 2552

   
บทความวิจัย

. การเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่และเวลาของ
ความเข้มข้น PM10 บริเวณแหล่งอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์จากแร่ในจังหวัดสระบุรี

สิทธิชัย พิมลศรี  ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ
รัดเกล้า พันธุ์อร่าม  และ  Meigen Zhang
. การบริหารจัดการป่าชุมชน:
กรณีศึกษาบ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

จักรพงษ์ พวงงามชื่น
. การสูญเสียกำลังอัด การสูญเสียน้ำหนัก
และการขยายตัวของคอนกรีตผสม
เถ้าแกลบดำบดละเอียดและซิลิกาฟูม
ภายใต้การกระทำของสารละลายซัลเฟต

บุรฉัตร ฉัตรวีระ  และ  วินัย หอมศรีประเสริฐ
. การพัฒนาสื่อการเรียนภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
แบบพึ่งตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จรัสดาว อินทรทัศน์
. การปรับปรุงสมบัติทางกลของเงินสเตอร์ลิง
โดยการเติมโลหะผสมอะลูมิเนียม-สแกนเดียม
และกระบวนการบ่มแข็ง

ปวริศร์ ชัยโฉม  สิริพร โรจนนันต์
และ  ไพบูลย์ ช่วงทอง
. สัมประสิทธิ์การพาความร้อนแบบธรรมชาติ
ของการทำแห้งส้มแขก

อีลีหย๊ะ สนิโซ  และ  มะรูดิง กาซา