ปีที่ 32   ฉบับที่ 2-3                    เมษายน - กันยายน 2552

   
บทความวิจัย

. วิธีที่แม่นยำในการประมาณค่าการประหยัด
พลังงาน จากการควบคุมเครื่องสูบแบบหอยโข่ง
ด้วยการปรับความเร็วรอบ

สมชาติ ฉันทศิริวรรณ
. การลดความผันแปรในค่า MRR จากการขัด
ที่กระบวนการขัดละเอียดของหัวอ่านเขียน
ฮาร์ดดิสก์

เกษมศักดิ์ ชุณหบุญญทิพย์  และ  อัษฎา จิรประยุกต์เลิศ
. การกำจัดไอระเหยของ Butyl Oxitol จากโรงงาน
เคลือบผิวโลหะด้วย Wet Scrubber

วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา   สมนึก จารุดิลกกุล
และ  อิม ปุรินทราภิบาล
. การศึกษาระดับความสามารถอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีและทักษะความเชี่ยวชาญ กรณีศึกษา:
อุตสาหกรรมเบาะรถยนต์

ปรเมศวร์ เอี่ยมอุไร  และ  ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี
. การบำบัดไพรีนในดินด้วยฟองก๊าซแอฟรอน
ที่เตรียมจากสารลดแรงตึงผิวที่ย่อยสลาย
ทางชีวภาพ

วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา  สมนึก จารุดิลกกุล  ศรีสุดา แซ่อึ้ง
และ  ปณิธาน จุฑาภรณ์
. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการจัด
การศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง  อังสนา จั่นแดง  ทัศนีย์ ตันติพิศาลกุล
และ  ภุชงค์ แพรขาว
. การหาองค์ประกอบรองต่างๆ ในน้ำมันพืชบริโภค
ที่วางจำหน่ายในประเทศไทยโดยวิธีโครมาโตกราฟี
ของเหลวแรงดันสูงแบบแยกตามขนาด

คณิศา กิตติรัตนไพบูลย์  จินดารัตน์ โตกมลธรรม
และ  คณิต กฤษณังกูร
. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ของภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

วีระยุทธ สุดสมบูรณ์  ปรีชา วงค์รอด  และ  ปิยะพงศ์ อินทร์จันทร์


บทความวิจัยฉบับสั้น รายงานทางเทคนิค


. ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น : โปรแกรมภาษาอังกฤษ
แนวใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

วิชัย กฤตประโยชน์  และ  เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์
. การคำนวณ Linearized Least Squares เพื่อหาพิกัด
ตำแหน่งใน 2 มิติ โดยอาศัยโปรแกรม Mathcad

บุญทรัพย์ วิชญางกูร  และ  พุทธิพล ดำรงชัย