ปีที่ 32   ฉบับที่ 1                    มกราคม - มีนาคม 2552

   
บทความวิจัย

. การใช้คอมพิวเตอร์จำลองการไหลเพื่อช่วยใน
การออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดพลาสติกแผ่นและฟิล์ม

ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์  และ  สุพัฒน์ อรุณวรดิลก
. การค้นหาภาวะไร้ความต่อเนื่องในแผนภาพไอโซคลินิก
ในวิธีวิเคราะห์ความเค้นในช่วงยืดหยุ่นด้วยแสงเชิงดิจิทัล

พิเชษฐ์ พินิจ
. การวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมันอิสระ ไตร ได
และโมโนกลีเซอไรด์ในเอทิลไบโอดีเซล จาก
แอซิดออยล์ของอุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าว

คณิศา กิตติรัตนไพบูลย์  กษมพล ศักดิ์การินทร์กุล
และ  คณิต กฤษณังกูร
. การใช้รังสีแกมมาเหนี่ยวนำในกระบวนการ
แอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชันเพื่อปรับปรุงพื้นผิวซิลิกา

นริศรา อยู่ประเสริฐ  สลักจิต บัวทอง  พิริยาธร สุวรรณมาลา
เกศินี เหมวิเชียร  กมลวรรณ ธรรมเจริญ
และ  ถิราวุธ พงศ์ประยูร
. การทดสอบและทำนายอุณหภูมิมอเตอร์ไฟฟ้า
เหนี่ยวนำ 3 เฟส เมื่อใช้แหล่งจ่าย พีดับเบิลยูเอ็ม
อินเวอร์เตอร์

สิริวิช ทัดสวน   และ  สุรัตน์ ดีรอด
. ตัวแปรประสิทธิภาพการแทนที่ซีเมนต์ด้วยเถ้าชีวมวล
ในดินเหนียวบวมตัวต่ำผสมซีเมนต์

วีรยา ฉิมอ้อย   และ  รุ้งลาวัลย์ ราชัน
. คุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกกลวงชนิดไม่รับน้ำหนัก
และไม่ควบคุมความชื้นผสมแร่ดินเบาและเถ้าชานอ้อย

บุรฉัตร ฉัตรวีระ   สุธี จริยธีรเวช  และ  ณัฏฐ์ มากุล
. การผลิตน้ำตาลไซโลเตตระโอสจากวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรโดยเอนไซม์ไซลาโนไลติกจากแบคทีเรีย
ชอบร้อน Anoxybacillus sp. สายพันธุ์ JT-12

จิตรลดา ฐิติกรอมร  คิน เลย์ คู  กนก รัตนะกนกชัย
และ  ยัน เซ็ค ลี
. สองวิธีสำหรับการหาค่าสัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับ
เชิงปริมาตรของละอองลอยชั้นโทรโพสเฟียร์โดยใช้
ไลดาร์การกระเจิงแบบมี จังหวัดสุโขทัย

ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์  อรุณีย์ อินทศร  อัมพร รุ่งแจ้ง
และ   อัคนีวุธ ชะบางบอน
.
   
รายงานทางเทคนิค

. ระบบภูมิสารสนเทศของสะพานในเขตทางหลวง
จังหวัดปราจีนบุรี

ธีระ ลาภิศชยางกูล
. การนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ด้วยโปรแกรมรหัสเปิด

ธงชัย โพธิ์ทอง   และ  ธีระ ลาภิศชยางกูล
. ระบบภูมิสารสนเทศของท่าเรือสินค้าริมแม่น้ำ
เจ้าพระยาฝั่งตะวันตก

ธีระ ลาภิศชยางกูล  และ  ธนัช สุขวิมลเสรี
. E-Map Tour เวอร์ชั่น 1.0 : โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อนำเสนอการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

ธงชัย สุธีรศักดิ์  จันทร์นิภา หวังธรรมาชีพ  วันจรัตน์ เดชวิลัย
และ  โศภิน รัตนอุบล
   
บทความปริทรรศน์

. ปัจจัยและกระบวนการเบื้องต้นที่มีผลต่ออัตราการถ่ายเทมวลของ
ชิ้นอาหารในระหว่างกระบวนการออสโมติค

นวภัทรา หนูนาค
.