ปีที่ 31   ฉบับที่ 4                    ตุลาคม - ธันวาคม 2551

   
บทความวิจัย

. ผลเฉลยของปัญหาการไหลที่ขับเคลื่อนด้วย
แรงลอยตัว โดยใช้วิธีการจัดตำแหน่งจุดเฉพาะที่
ซึ่งมีฟังก์ชันมัลติควอดริกเป้นฟังก์ชันฐานเชิงรัศมี

สมชาย ฉันทศิริวรรณ
. การปนเปื้อนของโลหะหนัก Al As Cu Cr Mn
Ni Pb Sn Zn และ Fe ในดินตะกอนท้องน้ำคลอง
บางใหญ่ จังหวัดภูเก็ต

ธงชัย สุธีรศักดิ์  และ  ไตรภพ ผ่องสุวรรณ
. ความไม่เป็นสัดส่วนของยีลด์แสงและการแยกชัด
พลังงาน สำหรับผลึก LaCl3(10%Ce) และ CsI(Na)

วีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล  พินพรรณ วิศาลอัตถพันธุ์
สมชาย ปัญญาอิ่นแก้ว  อินทิรา ศรีพิชัย
Lukasz Swiderski  และ  Marek Moszynski
. การจำแนกสภาพขั้วของคอลัมน์แคพิลลารี
ที่ต่อกันในลักษณะอนุกรมโดยใช้ค่าพลังงานอิสระ
ของการถ่ายโอนจากสารละลายไปเป็นแก๊ส
ของสารนอร์มัลอัลเคน

กรุณา เกษร์สุวรรณ  กิตติพงศ์ ตั้นพันธ์  กรณ์กนก อายุสุข  
และ  คณิต กฤษณังกูร
. ลักษณะเชิงคุณภาพและปริมาณการอ้างอิงของ
วารสารวิชาการไทย

ธีระศักดิ์ หมากผิน  วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย  และ  ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
. วิธีการและภาวะที่เหมาะสมในการผลิต
คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากฟางข้าว

นิภาพร แสงจู  ชุลีพร พุฒนวล  วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ
กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์  และ  อาภัสรา แสงนาค
. สมรรถนะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์  วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง  อังสนา จั่นแดง
ทัศนีย์ ตันติพิศาลกุล  ภุชงค์ แพรขาว  อรฤดี สุทธิศรี
ประพรรณพร รัตนะ  และ  สุวรรณา เจียมกิจจาเวโรจน์
. การจำลองกระบวนการแช่แข็ง: ผลของอุณหภูมิ
และความเร็วของอากาศ

โชคดี จูดิษฐ์ประเสริฐ  ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี  และ  สุวิช ศิริวัฒนโยธิน
. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การบริหาร
คุณภาพโดยรวมกับวัฒนธรรมองค์กร และดัชนีบ่งชี้
ถึงประสิทธิภาพขององค์กร

ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง  และ  พงศ์พัฒน์ ตังคะประเสริฐ
. การจำลองสถานการณ์ไฟไนต์เอลิเมนต์ของ
การกระแทกจากกระสุนปืน: กรณีศึกษา กระสุน
9 มม. Parabellum กับ AISI1008, AA1100
และ AA5083

ทัศน์ชัย ผองผาย  และ  ทวีภัทร์ บูรณธิติ
. โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติและสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการทดสอบไคสแควร์
กรณีที่มีคำตอบมากกว่า 1 คำตอบ

ภัทรพงษ์ พวงมาลี  สมสวัสดิ์ เตชพฤทธินันท์
สุกัญญา หมัดมุด  และ  อุมาพร จันทศร
. ลักษณะของสัมประสิทธิ์แรงยกและสัมประสิทธิ์
แรงต้านของโรเตอร์ออโตไจโรแบบเพลาร่วมแกน
สองโรเตอร์หมุนสวนทางกับแบบเพลาแกนเดียว
โรเตอร์เดียว

สัมพันธ์ ไชยเทพ  นิกราน หอมดวง  และ  ณัฐ วรยศ
. ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเตรียมเจล
ต่อสมบัติฟิล์มแป้งพุทธรักษากินได้ขึ้นรูปโดย
วิธี solvent casting

สายตะวัน เลียววสุต  ดุษฎี อุตภาพ  และ  จุรีรัตน์ พุดตาลเล็ก
. กำลังอัดและการแทรกซึมคลอไรด์ของมอร์ต้าร์ที่มี
ส่วนผสมในระบบวัสดุประสานสามชนิด

สำเริง รักซ้อน  และ  ปริญญา จินดาประเสริฐ
. จลนศาสตร์และเทอร์โมไดนามิกส์การดูดซับ
เมททิลีนบลูโดยใช้เปลือกถั่วลิสง

รวินทร์ สุทธะนันท์  และ  โกวิทย์ ปิยะมังคลา
.