ปีที่ 31   ฉบับที่ 3                    กรกฎาคม - กันยายน 2551

   
บทความวิจัย

. การประมาณวันเริ่มต้นฤดู(ฝน)มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ของประเทศไทยด้วยการเสนอเงื่อนไขใหม่

ประสาน สังวาลเดช  ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ
Robert H.B. Exell  และ  ดุษฎี ศุขวัฒน์
. การออกดอกและติดผลของชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์
ที่เป็นผลจากระบบรูปทรงต้น 4 แบบและปลูก
ระยะชิด

กวิศร์ วานิชกุล  และ  เพทาย กาญจนเกษร
. ผลของแสงอาทิตย์ต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร
จุลินทรีย์ในดินบริเวณพื้นบ่อเลี้ยงกุ้ง

นิมารดี บุญอาพัทธิ์เจริญ  สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์  และ  วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
. การปรับค่า C/N ช่วงปานกลาง-สูง สำหรับ
การหมักปุ๋ยอินทรีย์เชิงพาณิชย์

บัญจรัตน์ โจลานันท์  มลชยา ปานพาน  รสสุคนธ์ จะวะนะ
และ  อนุรักษ์ จืนทอง
. ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบตัวแปรไร้จุดต่อ
สำหรับปัญหาการถ่ายเทความร้อนใน 2 มิติ

วิโรจน์ ลิ่มตระการ
. ความพึงพอใจในงานของบุคลากรวิชาชีพอื่น
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นงนุช ภัทราคร
. Molecular Docking และการจำลองพลวัติ
เชิงโมเลกุลของซาร์สซีสเตอีนโปรติเนสที่
ยึดเหนี่ยวกับสับสเตรทจำเพาะ

ครองศักดา ภัคธนกนก  กนก รัตนะกนกชัย  คิน เลย์ คู
พรเทพ สมพรพิสุทธิ์  และ  สุรพงษ์ พินิจกลาง
. ความคิดเห็นและแนวทางการส่งเสริมอาชีพ
ตัวแทนสิทธิบัตรของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผ่องศรี เวสารัช  ประภัสสรา ทองผาสุข  และ  เชาวนี สนธิธรรม
. พฤติกรรมการไหลของน้ำสับปะรดผสมใยอาหาร
ผงจากกากมะนาว

ปรอยฝน เลิศวนวัฒนา  นภาพร เชี่ยวชาญ
และ  ภาวดี เมธะคานนท์
. ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้แบบมีผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางโดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เป็น
เครื่องมือการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์จาก
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ทศพร ทองเที่ยง  มนัญญา เพียรเจริญ  รัฐพล สวัสดี
ศราวุฒิ จันทร์แฉล้ม  วัลลภา นาคมี  วรากร รัตนอารีกุล
พรรณปพร กองแก้ว  ทรงพล คูณศรีสุข  วาสนา มานิช
จิตรวดี คมเดช  จิราภรณ์ คงคุ้ม  สุกัลยา ตันติวิศวรุจิ
บัญญัติ เล็กประเสริฐ  ไกรศิลา กานนท์  ดวงหทัย วิวัฒน์รัตน์
และ  ธัญญารัตน์ คงขุนเทียน
. การเติมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากฟางข้าว
เพื่อลดการอมน้ำมันในผลิตภัณฑ์ปาท่องโก๋

นิภาพร แสงจู  ชุลีพร พุฒนวล  วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ
กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์  และ  อาภัสรา แสงนาค
. การสกัด การทำให้บริสุทธิ์ และคุณสมบัติของ
เอนไซม์ลินามาเรสจากเนื้อมันสำปะหลัง
สายพันธุ์ KU-50

สมพิศ สอนโยธา  คิน เลย์ คู  และ  กนก รัตนะกนกชัย
. โครงสร้างและการออกแบบกระจกต้นแบบ
สำหรับดับเบิ้ลเกตดีมอสเฟตแบบรีเซิฟ 3 มิติ

พีรศักดิ์ จันทร์งาม
.
. การประเมินศักยภาพของระบบปรับอากาศ
โดยใช้ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างใต้ดิน
กับอากาศ

วีระวุฒิ อรุณวรรธนะ