ฉบับพิเศษ ปีที่ 30   ฉบับที่ 4                    ตุลาคม - ธันวาคม 2550

   
บทความวิจัยคัดเลือกจากการประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   
บทความวิจัย

. การสังเคราะห์น้ำมันถั่วเหลือง
พิมพ์ชนก ไสไทย  สุนันท์ จรเจนเกียรติ
วัชนิดา ชินผา  และ  วราภรณ์ ตันรัตนกุล
. ผลของอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์
และปริมาณการจราจร ต่อความเข้มข้น
ของสารกรดในบรรยากาศบริเวณ
การจราจรหนาแน่น

ธิดารัตน์ แก้วประสงค์   และ  พจนีย์ ขุมมงคล
. สีเคลือบสะท้อนรังสีอาทิตย์เพื่อ
การอนุรักษ์พลังงาน

พัฒนะ รักความสุข  จตุพร วุฒิกนกกาญจน์
และ  วัลลภ หาญณรงค์ชัย
. การวัดการกระจายขนาดละอองลอยจาก
เครื่องยนต์ดีเซลด้วยเครื่องวิเคราะห์ขนาด
อนุภาคแบบใช้หลักการเคลื่อนตัวเชิงไฟฟ้า

พานิช อินต๊ะ   และ  นคร ทิพยาวงศ์
. การเตรียมแผ่นหน้ากากเอกซเรย์จาก
เทอร์โมพลาสติกเพื่อประยุกต์ใช้
ทางการแพทย์

จินดารัตน์ พิมพ์สมาน  และ  ดลใจ เรืองฤทธิ์
. การเร่งความเก่าข้าวกล้องหอมมะลิ
ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันร่วมกับ
การเก็บในที่อับอากาศ

ดลฤดี ใจสุทธิ์  สมเกียรติ ปรัชญาวรากร
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์  วารุณี วารัญญานนท์
และพัชรี ตั้งตระกูล
. ผลอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อสารระเหยง่าย
และคุณภาพทางกายภาพในกล้วยแผ่น

จารุวรรณ กุลวิศว  สมเกียรติ ปรัชญาวรากร
และ  สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
. การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ขนิดฟิล์มบาง
CuIn1-xGaxSe2 โดยใช้ระบบการระเหย
ด้วยลำโมเลกุล

ปณิตา ชินเวชกิจวานิชย์  ชาญวิทย์ จิตยุทธการ
และ  สมพงศ์ ฉัตราภรณ์
. ระบบทำน้ำร้อนด้วยตัวเก็บรังสีอาทิตย์
สำหรับการล้างแบบ Cleaning In Place
ของศูนย์รับน้ำนมดิบ

จาตุพงศ์ วาฤทธิ์  สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
ชานนท์ เวียนทอง  อานนท์ สุจริต  และ  ณัฐวุฒิ ดูษฏี
. อิทธิพลของสารช่วยประสานต่อสมบัต
ิการไหลความหนาแน่นของพันธะข้าม
และสมบัติเชิงกลของยางผสมระหว่าง
ยางธรรมชาติกับยางเอ็นบีอาร์

ชัชวาลย์ กันทะลา  เอกชัย วิมลมาลา
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ  และ  ชาคริต สิริสิงห
. เทคนิคการวิเคราะห์ปริมาณสาร BTEX
จากอุปกรณ์เก็บอากาศแบบพาสซีพ

วิญญู จิตสัมพันธเวช  วินัย สมบูรณ์
ภัณฑิรา เกตุแก้ว  ประภา เทพสินธพสกุล
และ  อภิษฎา มุ่งพัฒนกิจ
.
   
รายงานทางเทคนิค

. ภาพรวมเชิงสถานกาพและศักยภาพของ
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในประเทศไทย

ประทิน กุลละวณิชย์  นันทิยา เปปะตัง
อรอมล เหล่าปิตินันท์  อรรณพ นพรัตน์
และ  ภาวิณี ชัยประเสริฐ
.