ปีที่ 30   ฉบับที่ 3                    กรกฎาคม - กันยายน 2550

   
บทความวิจัย

. อรูปอ้างตามที่เป็นประธานในประโยคภาษาไทย
จรัสดาว อินทรทัศน์
. ผลกระทบของปูนซีเมนต์ผสมเถ้าชานอ้อยและ
เถ้าลอยในลักษณะบดร่วม ต่อคุณสมบัติทาง
กายภาพและเชิงกลของคอนกรีต

สาโรจน์ ดำรงศีล  และ  สุวิมล สัจจวาณิชย์
. การผลิตเอทานอลจากไฮโดรไลเสตของการย่อย
สลายเปลือกมันสำปะหลัง

กัลยา อยู่นาน   ปรียารัตน์ โยวะผุย  และ  จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร
. พลังงานอิสระของการดูดซับกับการแยกสารใน
คอลัมน์แก๊สโซลิดขนาดสั้น

ภัทราภรณ์ แก้วกูล   และ  คณิต กฤษณังกูร
. การวิเคราะห์บาวดารีเอลิเมนต์ของชิ้นส่วน
ไพอิโซอิเล็กทริกสองวัสดุ

ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย  และ  จารุวัจน์ วิรัชพงศานนท์
. การทำนายค่าความร้อนของการละลายและ
ความร้อนของการเผาไหม ้ด้วยวิธีแก๊ส
โครมาโตกราฟีเชิงสัมพันธ์

อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  คณิศา กิตติรัตนไพบูลย์
นฤมล จียโชค  และ  คณิต กฤษณังกูร
. ผลของการใช้มันเส้นเพื่อเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรท
ที่ไม่เป็นโครงสร้าง สำหรับโคระยะรีดนมที่ได้รับ
ฟางหมักยูเรียเป็นแหล่งอาหารหยาบ

ปราโมทย์ แพงคำ  และ  ศิวพร แพงคำ
. การศึกษาแผ่นเซลล์กระดาษสาสำหรับ
ระบบทำความเย็นแบบระเหย

สมชาย มณีวรรณ์  และ  ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง
. ผลของสัดส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์และ
ไนโตรเจนต่ออายุการเก็บรักษาลูกชิ้นปลานิล
ที่เก็บภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปร

พัชรี มีชัย   และ  พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์
. การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีของการถ่ายเทความร้อน
มวลสารและความดันในวัสดุพรุนที่ไม่อิ่มตัว
ภายใต้พลังงานไมโครเวฟ อิทธิพลของขนาด
อนุภาค ความเข้มของสนามไฟฟ้า และความถี่
ไมโครเวฟ)

โศภิดา สังข์สุนทร  และ  ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
. ความสัมพันธ์ของระยะเผื่อเชฟและผิวงานตัด
ในกระบวนการตัดเฉือนด้วยสเตปเทเปอร์พันช์
โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ  สิริพร โรจนนันต์  และ  ประวิตร ปรมาภูติ
. ตัวแบบพรากรณ์จำแนกนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่เข้าศึกษาในสาขาคณิตศาสตร์

ภุชงค์ แพรขาว
. ชนิดของการเคลือบและปรับสภาพผิวแม่พิมพ์ที่มี
ีผลต่อกรรมวิธีการลากขึ้นรูปลึกเหล็กกล้าไร้สนิม

คมกริช ละวรรณวงษ  พงษ์พันธ์ แก้วตาทิพย์  วารุณี เปรมานนท
และ  กฤษณ์ ประสงค์เจริญ
. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาพฤติกรรม
พึงประสงค์ของนักศึกษา มจธ. ในรายวิชา
SSC 290: สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล