ปีที่ 30   ฉบับที่ 2                    เมษายน - มิถุนายน 2550

   
บทความวิจัย

. ผลของการถ่ายเทประจุทางไฟฟ้าเคมี
ต่อสัญญาณอะคูสติกในการตรวจจับ
การกัดกร่อนด้วยวิธีอะคูสติกอิมีชชั่น

เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร  อาษา ประทีปเสน
และ  เมธินี มุกดาสิริ
. ผลกระทบของความเร็วรถยนต์ต่อ
พฤติกรรมของจานเบรกในขณะเบรก

สุรเชษฐ์ ชุติมา  ทศนพ กำเนิดทอง
และ  อำนาจ สิริวัฒนผลกุล
. การเปรียบเทียบวิธีการประมาณช่วง
ความเชื่อมั่นของพารามิเตอร์ของการ
แจกแจงแบบเลขชี้กำลัง เมื่อข้อมูลมีค่า
ผิดปกติ

วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
. การวิเคราะห์การไหลของเนื้อวัสดุของ
รอยฉีกขาดในงานตัดไฟน์แบลงค์

สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ  มาซาฮิโกะ จิน
และ  มาซาโอะ มูราคาวา
. ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพงานติดตั้ง
ไฟฟ้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สุมาลี จันทร์ชลอ  จะเด็ด เปาโสภา
และ  ธำรงศักดิ์ หมินก้าหริม
. การระบุเอกลักษณ์ค่าสัมประสิทธิ์ของ
อนุกรรมฟูริเยร์ด้วยเทคนิคการค้นหา
แบบปัญญาประดิษฐ์

เดชา พวงดาวเรือง
. ผลของน้ำมันในน้ำผลไม้ที่มีต่อการ
สูญเสียสารให้กลิ่นรสในกระบวนการ
Osmotic Distillation

อำไพ ชนะไชย  นิษณา จันทสุทธิบวร
และ  ปรารถนา โพธิ์มา
. การพยากรณ์และเตือนภัยโดยใช้ข้อมูล
รายวัน : กรณีศึกษาลุ่มน้ำปิงตอนบน
จังหวัดเชียงใหม่

สนิท วงษา
. การศึกษาสูตรอาหารและกระบวนการผลิต
สปอร์ Bacillus subtilis เพื่อเป็นโปรไบโอติก
ในสัตว์

ไวรุจน์ เดชมหิทกุล  จันทร์จีรา อยู่คง  กนกวรรณ พุ่มพุทรา
แสงชัย เอกประทุมชัย  และ  เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง
. การพัฒนาสารตรึงกลิ่นบุหงาและดอกไม้แห้ง
โดยใช้ฟิล์มแป้งมันสำปะหลังร่วมกับน้ำมัน
หอมระเหยจากพืช 5 ชนิด

ปานทิพย์ บุญส่ง  ณัฏฐา เลาหกุลจิตต  และ  อรพิน เกิดชูชื่น
. การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของการใช้สาร
หล่อลื่นอุตสาหกรรมในงานดึงขึ้นรูปท่อทองแดง

ณัฏฐนันท์ มูลสระดู่  พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
และ  วารุณี เปรมานนท์
. พฤติกรรมและวิธีการคำนวณกำลังรับแรงดัด
ของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมเส้นใย

ทวีชัย สำราญวานิช  อภินันท์ ภูชัน  และ  สุรสิทธิ์ หมั่นวิชา
.
. การใช้น้ำยางพาราปรับปรุงสมบัติด้านการรับ
กำลังและการเป็นฉนวนกันความร้อนของ
คอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ

ประชุม คำพุฒ

   
รายงานทางเทคนิค
. โครงข่ายระดับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

ธีระ ลาภิศชยางกูล
.