ปีที่ 30   ฉบับที่ 1                    มกราคม - มีนาคม 2550

   
บทความวิจัย

. การศึกษาข้อดีและข้อจำกัดของการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ตามความเห็นของนักศึกษาและอาจารย์
มหาวิทยาลัยในประเทศ

จรัสดาว อินทรทัศน์
. การศึกษาปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม
เครื่องจักร ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม
เหล็กขนาดใหญ่ (กรณีศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์
ควบคุม Proportional Valves และ Servo Valves
ในระบบไฮดรอลิกส์)

บรรจบ อรชร  นงนุช ภัทราคร  และ  ณัฐพล ไตรรัตนศิลป์
. การเข้ารหัสลับแบบเลือกได้สำหรับข้อมูลเสียง
ที่ถูกบีบอัด

พิชิต ทนันชัย  และ  ธำรงรัตน์ อมรรักษา
. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความชื้นต่อกำลัง
รับแรงอัดแกนเดียวของดินลมหอบในสภาวะ
ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ

อนุชิต อุชายภิชาต
. ผลกระทบของไฮโดรเจนซัลไฟด์
คาร์บอนไดออกไซด์ และออกซิเจน
ต่อกระบวนการรีฟอร์มมิ่งมีเทนด้วยไอน้ำ
บนตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/CeO2 และ Ni/Al2O3

พรรณนิภา ดอกไม้งาม  ธนผล ปาลิกานนท์
และ  นวดล เหล่าศิริพจน์
. ค่าคงที่ของแอลกอฮอล์บนคอลัมน์คาร์โบแวกซ์
35000

วสุพร ตันติกุลวรชัย  กรณ์กนก อายุสุข
และ  คณิต กฤษณังกูร
. ผลเฉลยของสมการเนเวียร์สโต๊กสองมิติ
โดยวิธีการจัดตำแหน่งจุด ซึ่งใช้ฟังก์ชันฐานเชิงรัศมี

สมชาติ ฉันทศิริวรรณ
. การออกแบบเครื่องทดสอบการสึกหรอแบบ
เฟรตติ้งที่อุณหภูมิสูง

หทัยพัฒน์ ค่อยประเสริฐ  ปนัดดา นิรนาทล้ำพงศ์
และ  สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์
. ผลของโปรตีนและไกลซีนต่อเสถียรภาพของ
ไซลาเนสทนด่างจาก alkaliphilic Bacillus firmus
K-1 ต่อความร้อน

กณิฏฐา สิรยานุวัฒนกุล  คิน เลย์ คู  และ  กนก รัตนะกนกชัย
. การศึกษาผลกระทบของการอัดตัวของอนุภาค
ต่อค่าดัชนีกำลังของมอร์ต้าตามมาตรฐาน
ASTM C 618 โดยใช้ทรายแม่น้ำบดละเอียด

จตุพล ตั้งปกาศิต  แสวง ทรงหมู่  ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
และ  ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
. ผลกระทบของการปรับความถี่ของตาราง
การสั่งซื้อ และสั่งผลิตต่อประสิทธิภาพของ
โซ่อุปทานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ณรงค์ชัย ตันรัตนพัฒนกุล  และ  ธนัญญา วสุศรี
. ผลกระทบของน้ำทะเลต่อกำลังอัด การซึมผ่าน
ของคลอไรด์ และการกัดกร่อนของเหล็กเสริมใน
คอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินที่อยู่ในสภาวะ
แวดล้อมทะเลเป็นเวลา 4 ปี

วิเชียร ชาลี  มณเฑียร ฑีฆวาณิช  ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
และ  ประสิทธิ์ อุตส่าห์พานิช

        รายงานทางเทคนิค
        บทความพิเศษ
. เครื่องรีดยางพาราแบบต่อเนื่อง
บรรจบ อรชร  อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล  ทนงศักดิ์ ภักดีบุญ
และ  ทวีวัฒน์ สังข์มัน
. การเปรียบเทียบดัชนีบทความตีพิมพ์ของ มจธ.
ในฐานข้อมูลของ ISI กับมหาวิทยาลัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย

นงเยาว์ เปรมกมลเนตร