ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2549 / Vol. 29 No. 4 October-December 2006
ISSN   0125-278


   บทความวิจัย

การพัฒนาเครื่องหมุนเหวี่ยงทางวิศวกรรมเทคนิคธรณีขนาดเล็กเครื่องแรกของประเทศไทย
กิติเดช สันติชัยอนันต์

การศึกษาการชะเถ้าถ่านหินลิกไนต์และกำลังอัดของวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าถ่านหิน
อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์  วิเชียร ชาลี  และ  ปริญญา จินดาประเสริฐ

การค้นหากฎความสัมพันธ์จากข้อมูลอนุกรมเวลา
กิตติพงศ์ วะระทรัพย์  และ  ชาคริดา นุกูลกิจ

การใช้รังสีไมโครเวฟเร่งการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง และผลกระทบ
ของการใช้ไบโอดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100 kW

วีรชัย เลิศสถาพรสุข  รัตนชัย ไพรินทร์  และ  คณิต กฤษณังกูร

หัวตรวจสอบอะคูสติกอีมิสชั่นแบบเรโซแนนซ์ โดยใช้เพียโซอิเล็กทริกเซรามิกส์ผลึกเดี่ยว
(คุณลักษณะและคุณสมบัติในการตรวจสอบ)

เชิดพงษ์ จองเดช  และ  อาษา ประทีปเสน

การควบคุมมลพิษทางเสียงในโรงงานซอยหินแกรนิต
บัญจรัตน์ โจลานันท์  ธีระศักดิ์ ทองประสาน  และ  ชุติพงศ์ พงษ์สนิท

กรณีศึกษาการแตกร้าวของโลหะเงินสเตอริงจากการรีดเย็นขึ้นรูป
สิริพร โรจน์นันต์   สุรศิษฐ์ โรจนนันต์   วีรภัทร ธรรมเจริญ  ฉลลองชัย โพธินาแค   และ  อภิชาติ ดารากัย

ผลของปุ๋ยและวัสดุกลบที่เป็นแหล่งของธาตุอาหารต่อผลผลิตเห็ดนกยูง
(Macrolepiota gracilenta (Krombh.) Moser)

ทศพร ทองเที่ยง   วิศรุต สุขเจริญ  บุษยา บุนนาค  ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล  เสริมศิริ เมธีวรกุล  และ  ศรีราชา บัวเบา

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง  ทัศนีย์ ตันติพิศาลกุล  อังสนา จั่นแดง  และ  ภุชงค์ แพรขาว

การศึกษาสภาพและปัญหาการสื่อสารภายในองค์การของผู้บริหาร อาจารย์
และเจ้าหน้าที่ ในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ในเขตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

กุลธิดา ธรรมวิภัชน์  จริยา เหนียนเฉลย  และ  บุญเลิศ เพ็งสุข