ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2549 / Vol. 29 No. 2 April-June 2006
ISSN   0125-278


   บทความวิจัย

ผลเฉลยของปัญหาปัวส์ซองไม่เชิงเส้นโดยวิธีผลเฉลยมูลฐาน
สมชาติ ฉันทศิริวรรณ

การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาสมบัติในการยึดเกาะของ xylan-binding endoxylanase
ขนาดโมเลกุลเล็ก (29 กิโลดาลตัน) จาก Bacillus circulans B-6

ภัทรา ผาสอน  รัตติยา แววนุกูล  กนก รัตนะกนกชัย  และ  คิน เลย์ คู

การบำบัดธาตุอาหารโดยใช้ไนไตรต์เป็นตัวรับอิเล็กตรอน
ในถังปฏิกรณ์ตรึงฟิล์มซีเควนซิ่งแบตซ์

ชาญยุทธ กฤตุนันท์กุล  และ  เฉลิมราช วันทวิน

ขนาดตัวอย่างที่น้อยที่สุดสำหรับการประมาณค่าแบบช่วงของผลต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของสองประชากร

วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล

อิทธิพลของความหนาแน่นต่อความสามารถในการรับแรงถอน
ของแบบจำลองเสาเข็มเหล็กในชั้นดินทราย

โสตถิพนธ์ โอภาส  และ  วีรยา ฉิมอ้อย

การศึกษาการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยคัดขนาด
ชัยชาญ โชติถนอม  บพิธ บุปผโชติ  และ  ปริญญา จินดาประเสริฐ

ผลของผงฝุ่นทรายไส้แบบจากการหล่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์
ต่อสมบัติของคอนกรีตผสมเสร็จ

ณรงค์ศักดิ์ มากุล  และ  บุรฉัตร ฉัตรวีระ

ผลกระทบของน้ำสลัดจ์จากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ
ที่มีต่อคอนกรีตผสมสารผสมเพิ่ม

บุรฉัตร ฉัตรวีระ  และ  สุรพงษ์ ดาราม