ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2549 / Vol. 29 No. 1 January-March 2006
ISSN   0125-278


   บทความวิจัย

พันธุศาสตร์เซลล์ของลิงแสม (Macaca facicularis) ในประเทศไทย
ด้วยวิธีการย้อมแถบสีแบบธรรมดา

อลงกลด แทนออมทอง   สัมภาษณ์ คุณสุข   วิวรรธน์ แก่นสา   และ  เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์

ผลของปริมาณแป้งมันสำปะหลังดัดแปรและไข่ขาวผง
ต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของลูกชิ้นปลา

สันตกิจ นิลอุดมศักดิ์  และ  อัมพวัน ตั๊นสกุล

การศึกษาเงื่อนไขตัวแปรธรรมชาติที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการทดสอบ
สมรรถนะตัวรับรังสีอาทิตย์ในประเทศไทย

พรพิมล เพชรวัฒนา  สมบูรณ์ คงเพชรศักดิ์  ศิรินุช จินดารักษ์   และ  นิพนธ์ เกตุจ้อย

ความทนทานของมอร์ตาร์ซีเมนต์ผสมเถ้าแกลบดำภายใต้
การกระทำของโซเดียมซัลเฟตและแมกนีเซียมซัลเฟต

บุรฉัตร ฉัตรวีระ  ณรงค์ศักดิ์ มากุล   และ  อนัญญ์ รอดอนันต์

กิจกรรมพัฒนาผู้ส่งมอบกับการเพิ่มประสิทธิภาพ :
กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร

ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง  และ  นันทภรณ์ อังศุกุลธร

การควบคุมวัสดุคงคลังในโรงงานทอยาง
ณัฐพล พุทธิพงษ์  และ  ธนัญญา วสุศรี


   รายงานทางเทคนิค

ผลกระทบของค่าความเหนียวที่ต้านทานการแตกหัก
ของแซพไฟร์ต่อสมบัติ EDM

อภิวัฒน์ มุตตามระ  Yasushi Fukuzawa  Naotake Mohri  and  Takayuki Tani

ระดับมลพิษอากาศใกล้ทางพิเศษ : การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่สภาวะต่างๆ กัน
สุดจิต ครุจิต  และ  ธัญรัตน์ ครุจิต