ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2548 / Vol. 28 No. 4 October-December 2005
ISSN   0125-278


   บทความวิจัย

การทำนายค่าเวลาคงค้างของสารนอร์มัลอัลเคนด้วยแก๊สโครมาโตกราฟี
ที่ใช้คอลัมน์แคพิลลารีสองชนิดซึ่งต่อกันแบบอนุกรม

กิตติพงศ์ ตั้นพันธ์  กรณ์กนก อายุสุข   และ  คณิต กฤษณังกูร

การทำนายค่าเอนทัลปีของการละลาย และเอนทัลปีของการกลายเป็นไอ
ของสารในแก๊สโครมาโตรกราฟี

กรณ์กนก อายุสุข  สุภัทรา ลิลิตชาญ   และ  คณิต กฤษณังกูร

การออกแบบระบบต่อลงดินโดยใช้เทคนิคการออกแบบตัวนำไฟฟ้าที่เหมาะสม
สำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยโดยใช้โปรแกรม MATLAB

จิรพันธ์ ปั้นประไพ  และ  สมชาติ จิริวิภากร

การแยก R/S ไอโซเมอร์ของกรดไขมันแอลฟาไฮดรอกซี
ด้วยเอนไซม์ไลเปสตรึงบนขี้เถ้าแกลบ

อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  นฤมล จียโชค  และ  คณิต กฤษณังกูร,

การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็กโดยใช้เหง้ามันสำปะหลังเป็นเชื้อเพลิง

สุวัฒน์ ชิตามระ  และ  ชัยสิทธิ์ โพธิ์ประยูร

การศึกษาค่าดัชนีกำลังของมอร์ต้าที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน การอัดตัวของอนุภาค
และปฏิกิริยาปอซโซลานของเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ และเถ้าปาล์มน้ำมัน

จตุพล ตั้งปกาศิต  แสวง ทรงหมู่  ชัย จาตุรพิทักษ์กุล  และ  ไกรวุฒิ เกียรติโกมล

การวัดการดูดแสงผ่านสารละลายทางเคมีคลินิกด้วยตัวเซนเซอร์ CCD แบบเส้น
เอก ไชยสวัสดิ์  เลอพงษ์ พิศนุย  และ  อมรินทร์ ปรีชาวุฒิ


   รายงานทางเทคนิค

แหล่งจ่ายแรงดันแบบควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว