ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2548 / Vol. 28 No. 3 July-September 2005
ISSN   0125-278


   บทความวิจัย

การแยกฟีนอลและโทลูอีนออกจากสารละลายผสมด้วยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชัน
ที่มี cetylpyridinium chloride เป็นตัวสร้างไมเซลล์

จามิกร ศรีสุธรรม   และ  รัตนา จิระรัตนานนท์

การยับยั้งปฏิกิริยาการออกซิเดชันที่ผิวของอาร์เซโนไพไรต์โดยการเคลือบผิว
ด้วยฟิล์มโซลเจล MTMOS : การศึกษาทางไฟฟ้าเคมี

นิตินัย ขำมาลัย   อัญญพร ศิลากอง   และ  วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา

การศึกษานาโนอินเดนเตชั่นและไมโครสแครชของไททาเนียมไดบอไรด์ฟิล์ม
ที่มีโครงสร้างในระดับนาโน: การศึกษาผลกระทบของการหมุนของชิ้นฐานรอง

นุโรจน์ พานิช  Naing Naing Aung  และ  Sun Yong

สมบัติของเอนไซม์แมนนาเนสและไซลาเนสจาก alkaliphilic
Bacillus firmus K-1 และการย่อยเยื่อกระดาษคราฟท์

จิรนาถ บุญคง   ธีระชัย รัตนโรจน์มงคล   คิน เลย์ คู   และ  กนก รัตนะกนกชัย

การวิเคราะห์ปริมาณแกมมาโอไรซานอลในไขสบู่จากโรงงานน้ำมันรำข้าว
ฐาปนี ชูสุวรรณ   นฤมล จียโชค   และ  คณิต กฤษณังกูร

การประเมินงานยกของด้วยมือในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้สมการ NIOSH
ประจวบ กล่อมจิตร  และ  กิตติ อินทรานนท์

การทำงานร่วมกันระหว่างไซลาเนสจาก Bacillus firmus K-1 และ Bacillus halodurans
C-1 ต่อการย่อยไซแลนและปลดปล่อย chromophore จากเยื่อกระดาษคราฟท์

ภาวิณี ศรีฉันทะมิตร  คิน เลย์ คู  และ  กนก รัตนะกนกชัย

การประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการค้นหาแบบตาบูในการจัดตาราง
การผลิตเครื่องจักรแบบขนาน กรณีศึกษาโรงงานทอยาง

ณัฐพล พุทธิพงษ์   และ  ธนัญญา วสุศรี