ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2548 / Vol. 28 No. 2 April-June 2005
ISSN   0125-278


   บทความวิจัย

การวิเคราะห์และพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือน
กรณีศึกษา เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

นู โสวันดารา   อภิชิต เทอดโยธิน   และ  บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย

คุณสมบัติทางด้านความแข็งแกร่งของการยึดเกาะของการเคลือบผิวที่มีโครงสร้างระดับนาโน
นุโรจน์ พานิช  และ  วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร

การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนของจังหวัดนครราชสีมา
วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล

อิทธิพลของชนิดเหล็กเครื่องมือที่มีผลต่อการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัด
พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์   วารุณี เปรมานนท์  รัชนี ไพศาล   และ  ชาญยุทธ มะกา

ผลของ pH และอุณหภูมิที่มีต่อประสิทธิภาพการยับยั้งยีสต์ของไคโตซาน
อัญชลี ทวีสุจินันท์สกุล  นภาพร เชี่ยวชาญ  และ  องอาจ วัฒนชัยยิ่งยง

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณแกมมาโอไรซานอลในรำข้าว
ศลิษา โชคเหมาะ  คณิต กฤษณังกูร  สุภัทรา ล้อมสุจริต   และ  สุมาลี กฤษณังกูร

เอนไซม์แมนนาเนสและไซลาเนสจาก alkaliphilic Bacillus firmus K-1
และสมบัติในการยึดเกาะกับพอลิแซ็กคาไรด์ที่ไม่ละลายน้ำ

จิรนาถ บุญคง  คิน เลย์ คู  และ  กนก รัตนะกนกชัย

ตัวดูดซับที่ผลิตจากดินดำผสมกะลามะพร้าวหรือกะลาปาล์มเพื่อดูดซับ
เฮกซะวาเลนท์โครเมียมในน้ำเสียสังเคราะห์

ธเรศ ศรีสถิตย์  และ  ณัฐ ดิลกเกียรติ


   รายงานทางเทคนิค

การกำหนดพิกัดตำแหน่งหมุดหลักฐานดาวเทียมระบบ GPS
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ธีระ ลิลิตวรางกูร  กิติเดช สันติชัยอนันต์  และ  ธนัช สุขวิมลเสรี