ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2548 / Vol. 28 No. 1 January-March 2005
ISSN   0125-278


   บทความวิจัย

จลนพลศาสตร์ของการกัดกร่อนโลหะเหล็กและการรีดักชันโครเมียม (VI)
จินต์ อโณทัย   ดาริน จารุสังข์   และ  Ming-Chun Lu

ผลกระทบของความละเอียดเถ้าถ่านหินต่อกำลังอัด ปริมาตรโพรงทั้งหมด
และขนาดโพรงในซีเมนต์เพสต์

ธีรวัฒน์ สินศิริ  ชัย จาตุรพิทักษ์กุล  และ  ปริญญา จินดาประเสริฐ

การประหยัดพลังงานในเครื่องปรับอากาศทั่วไปด้วยอินเวอร์เตอร์เฟสเดี่ยว
ชาตรี บ้านเกาะ  วีระพล โมนยะกุล  ศิริชัย เทพา   และ  สุกิจ นิตินัย

เครื่องคัดคุณภาพมะม่วงระบบแมชีนวิชัน
พูนพัฒน์ พูนน้อย   และ  อัมพวัน ตั๊นสกุล

อัคคาไลน์อะไมเลสจาก alkalihpilic Bacillus sp. SS-8 และสมบัติต่างๆ ของเอนไซม์
สุวรรณา ศักดิ์ดาสถาพร  ธนภัทร สายเจริญ  คิน เลย์ คู  และ  กนก รัตนะกนกชัย

การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความเค้นของปัญหากลศาสตร์ของแข็งใน 2 มิติ
ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และวิธีโฟโตอีลาสติกซิตี้
วิโรจน์ ลิ่มตระการ

แป้งพุทธรักษากินได้ (Canna edulis) ดัดแปรด้วยวิธีแอซิทิเลชัน
สิริรัตน์ สอาดรัตน์  ดุษฎี อุตภาพ  จุรีรัตน์ พุดตาลเล็ก  และ  วิไล รังสาดทอง

ความรู้สึกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคม
ของสมาชิกรัฐสภาไทย

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล