ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2547 / Vol. 27 No. 4 October-December 2004
ISSN   0125-278


   บทความวิจัย

ระดับเสียงอ้างอิงของรถยนต์ในประเทศไทย
ในสภาพการไหลแบบไม่ต่อเนื่อง

สุวัจชัย เป้าประยูร  ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ  และ  สรวิศ นฤปิติ

การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักศึกษา มจธ.
ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

จรัสดาว อินทรทัศน์

การเปรียบเทียบวิธีเชิงตัวเลขในการแก้ปัญหาการพาและการแพร่กระจาย
สมชาติ ฉันทศิริวรรณ

การศึกษาประสิทธิผลของระบบไกด์ของแม่พิมพ์ภายใต้แรงกระทำ
แบบเยื้องศูนย์บนเครื่องเพรสโครงสร้างรูปตัวซี

วารุณี เปรมานนท์  กอบสิน ทวีสิน  และ  วัชรินทร์ สิทธิเจริญ

การศึกษาแบบจำลองทางชลศาสตร์ของการเติมอากาศ
ในรางเทอาคารระบายน้ำล้น

เฉลิมพล เพ็ชรสวัสดิ์   และ  สุวัฒนา จิตตลดากร

อิทธิพลของการให้ปุ๋ยที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของสตรอเบอรี่
ชินวรรณ พันธุ์ทรัพย์สาร  สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล  ปิยทัศน์ ทองไตรภพ
ทศพร ทองเที่ยง   และ   ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์


การใช้เถ้าแกลบไม่บดในการผลิตคอนกรีตบล็อก
บุรฉัตร ฉัตรวีระ   ณรงค์ศักดิ์ มากุล   และ   บัณฑิต รักษาดี

การศึกษาความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง   และ  ธนพล วีราสา