ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2547 / Vol. 27 No. 3 July-September 2004
ISSN   0125-278


   บทความวิจัย

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จรัสดาว อินทรทัศน์

Nanoindentation of Silicon (100) Studied by Experimental
and Finite Element Method

Nurot Panich

การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีและเคมีกายภาพของข้าวขาว
ดอกมะลิสายพันธุ์ 105 ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างกัน

จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร   เพลงพิณ ศิวพรรักษ์   และ  ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย

การวางอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมที่สุดในระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยคำนึงถึง
ความสูญเสียเมื่อไฟดับ ราคาตลอดอายุการใช้งาน และดัชนีความเชื่อถือได้

รสวรรณ บุพศิริ   และ  นฤมล วัฒนพงศกร

การผลิตไซลาเนสที่ปราศจากเซลลูเลสในถังหมักที่มีเปลือกข้าวโพด
เป็นแหล่งคาร์บอนโดย alkaliphilic Bacillus firums K-1

ชนิดา เลิศศลารักษ์   คิน เลย์ คู   และ  กนก รัตนะกนกชัย

การศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์,   ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง   และ  กวี เกื้อเกษมบุญ

คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และรีโอโลจีของแป้งข้าวเจ้าที่ผลิตโดย
กระบวนการโม่เปียกและโม่แห้งในระดับอุตสาหกรรม

สวนิต อิชยาวณิชย์  มณฑิรา นพรัตน์   และ  พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์

ผลของสารเพิ่มความคงตัวบางชนิด ต่อคุณภาพ
น้ำกะทิไขมันสูงบรรจุกระป๋อง

จันทิมา ภูงามเงิน  นภาพร เชี่ยวชาญ   และ  สุวิช ศิริวัฒนโยธิน