ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2547 / Vol. 27 No. 2 April-June 2004
ISSN   0125-278


   บทความวิจัย

การสำรวจหารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงรายวิชาและการเรียนการสอน

วรีสิริ สิงหศิริ  พรนภิส ดาราสว่าง   และ วิลักษณา ศรีมาวิน

การผลิตแบคคิวโลไวรัสจากเซลล์แมลงในระดับโรงงานต้นแบบ
เพื่อใช้ปราบแมลงศัตรูพืช

กนกวรรณ พุ่มพุทรา  แคทริยา ผิวขาว  เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง   และ อุทัย เกตุนิติ

คุณสมบัติทางกลและความคงทนของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ผสมตะกรันเตาหลอมโลหะ
ที่ผ่านการบดด้วยเครื่องลอสแอลเจลลิส

บุรฉัตร ฉัตรวีระ   และ ณรงค์ศักดิ์ มากุล

การศึกษาสถานภาพและสมรรถภาพของบุคลากร
ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ในเขตกรุงเทพมหานคร

กุลธิดา ธรรมวิภัชน์  รัชดาวรรณ นิ่มนวล  และ ทรงสุดา เหมือนทับ

ข้อพิจารณาในการออกแบบจานเบรกสำหรับรถยนต์ 1
สุรเชษฐ์ ชุติมา  กรุณา ตันวิสุทธิ์  วีระชัย วิวัฒนพงศ์พันธ์   และ เบญจรัตน์ หงษ์คำมี

การศึกษาประสิทธิภาพฉากเปลี่ยนนิวตรอนเพื่อใช้ผลิต
แผ่นกรองรูพรุนขนาดเล็ก

พินพรรณ วิศาลอัตถพันธุ์  อินทิรา ศรีพิชัย  วิเชียร รตนธงชัย
อารีรัตน์ คอนดวงแก้ว   และ สมพร จองคำ


อัลคาไลน์โปรตีเอสจาก alkalotolerant Bacillus sp. B12
และการนำไปใช้ในสารซักล้าง

พิมล จำนงค์  คิน เลย์ คู  และ กนก รัตนะกนกชัย


   บทความวิจัยฉบับย่อ
พารามิเตอร์ของแรงเสียดทานระหว่างทรายกับฐานรากคอนกรีต
ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร