ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2547 / Vol. 27 No. 1 January-March 2004
ISSN   0125-278


   บทความวิจัย

คุณสมบัติธรณีเทคนิคของดินเหนียวบางกอกผสมแร่ยิปซัม
ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร และ สำราญ มีล่อง

การประมาณค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียของแกนเหล็กหม้อแปลงที่ขนาดความหนาเบอร์ M4
เทียบกับเบอร์ M5 เมื่อแหล่งจ่ายแรงดันเป็นสัญญาณซายน์และไม่เป็นสัญญาณซายน์

สิริวิช ทัดสวน  ธีรวัฒน์ พัชรตระกูล  ธวัชชัย ธรรมประสิทธิ์  บุญเลิศ สื่อเฉย และ ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล

ความจำเพาะของไซลาเนสบริสุทธิ์จาก alkaliphilic Bacillus halodurans
สายพันธุ์ C-1 ต่อการย่อยไซแลนละลายน้ำต่างๆ

จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ  คิน เลย์ คู และ กนก รัตนะกนกชัย

ผลของอุณหภูมิในการบ่มที่มีต่อคุณสมบัติเชิงกลของ
เพสต์ที่ใช้ซีเมนต์ผสมเถ้าแกลบขาว

บุรฉัตร ฉัตรวีระ และ ณรงค์ศักดิ์ มากุล

การศึกษาพฤติกรรมของฮาร์มอนิกที่เกิดจากความเป็นสลอตสำหรับ
ประยุกต์ใช้ในการคำนวณความเร็วของมอเตอร์เหนี่ยวนำ

ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล และ เฉลิมชาติ มานพ

การไหลผ่านทางระบายน้ำล้นขั้นบันไดแบบกล่องตาข่าย
สมชาย ดอนเจดีย์  ชัยยุทธ ชินณะราศรี  อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ทศพล จตุระบุล

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สุรพงษ์ ชูเดช

กำลังรับแรงเฉือนของดินเหนียวอ่อนบดอัดที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยทราย
ธนากร นาเชียงใต้ และ วีรยา ฉิมอ้อย