ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2546 / Vol. 26 No. 4 October-December 2003
ISSN   0125-278


   บทความวิจัย

การวิเคราะห์หน้าที่ของศูนยรูปภาษาไทย
จรัสดาว อินทรทัศน์

แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ: ประสบการณ์
จากอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย

ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง

การคำนวณหาค่าความกว้างพีคของสารในแก๊สโครมาโตกราฟีที่สภาวะอุณหภูมิคงที่
สุภัทรา ล้อมสุจริต  นฤมล จียโชค และ คณิต กฤษณังกูร

วิธีที่แม่นยำในการทำนายค่าอุณหภูมิเทียบเท่าของอุณหภูมิโปรแกรม
แก๊สโครมาโตกราฟี

กรณ์กนก อายุสุข  ดารารัตน์ เย็นทรวง และ คณิต กฤษณังกูร

การศึกษาคุณสมบัติของอิฐทนไฟโดยใช้ทรายชัยนาทเป็นวัตถุดิบหลัก
ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร และ สาโรจน์ ขาวดี

วัสดุปอซโซลานชนิดใหม่จากเถ้าปาล์มน้ำมัน
วีรชาติ ตั้งจิรภัทร  จตุพล ตั้งปกาศิต ศักดิ์สินธุ์ แววคุ้ม และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

การสลายตัวของสารไซยาไนด์ในหัวมันสำปะหลังบดด้วยเอนไซม์ที่มีอยู่เอง
สุรินทร์ ตั้งมั่นคงวรกูล  สุวิช ศิริวัฒนโยธิน และ วีระ โลหะ

   บทความพิเศษ
ดัชนีสิ่งพิมพ์ของ มจธ. ในฐานข้อมูล Science Citation Index
นงเยาว์ เปรมกมลเนตร