ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2546 / Vol. 26 No. 3 July-September 2003
ISSN   0125-278


   บทความวิจัย

การจัดการกับเงื่อนไขขอบเขตที่ไม่ต่อเนื่องโดยอาศัยความเป็นไปได้อย่างเดียว
ของฟลักซ์ความร้อนในการใช้วิธีบาวน์ดะรีเอลิเมนต์แก้ปัญหาการนำความร้อน

สมชาติ ฉันทศิริวรรณ

การสร้างวงจรเรียงกระแสหลายหน้าที่โดยใช้วงจรสายพานกระแส
อดิศักดิ์ มนต์ประภัสสร และ เสน่ห์ ไมตรีจิตร์

ผลกระทบของขนาดอนุภาคเถ้าถ่านหินแม่เมาะต่อดัชนีกำลังของมอร์ต้าร์
เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ จตุพล ตั้งปกาศิต ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และ ไกรวุฒิ เกียรติโกมล

ผลกระทบของการหน่วงเวลาก่อนการบดอัดต่อกำลังของดินซีเมนต์เปรียบเทียบกับ
ดินซีเมนต์ผสมสาร Renolith

ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร และ ธาดาพงศ์ ประถมวงษ์

วงจรคูณค่าความจุไฟฟ้าแบบลอยตัวที่มีพื้นฐานอยู่บนวงจรสายพานกระแส
วุฒิไกร อินทอุดม และ วิวัฒน์ กิรานนท์

น้ำตาลกลูโคส ฟรุคโตส และซูโครส ในรากและสารหลั่งรากของข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1
วารุณี ภู่สัจจพงษ์ อรพิน เกิดชูชื่น และ สิรินทรเทพ เต้าประยูร

ผลการใช้เลือดไก่และพลาสมาผงต่อคุณภาพของไส้กรอกอิมัลชัน
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ และ มณฑิรา นพรัตน์

   บทความปริทัศน์
4 ยุคของระบบการสื่อสารไร้สายแบบเซลล์ลูลาร์
เรืองรอง สุลีสถิระ