ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2546 / Vol. 26 No. 2 April-June 2003
ISSN   0125-278


   บทความวิจัย

การทำแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวัสดุภายใต้การอัดขึ้นรูปทรงกระบอก
แบบไปข้างหน้าสมมาตรรอบแกน; ส่วนที่ 1 : รูปแบบสมการการไหล

สุรศักดิ์ สุรนันทชัย

อิทธิพลของอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่มีผลต่อการพ่นสีรถยนต์
ผจญ ขันธะชวนะ อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ บรรจบ อรชร และ พิเชษฐ์ พินิจ

การศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการลดน้ำหนักผ้า
โดยระบบตัวกลางกรองไร้อากาศแบบไหลขึ้นสองขั้นตอน

นราพร หาญวจนวงศ์ ศิวรรณ พูลพันธ์ ธัญญาพร โอนอิง และ กัณวีร์ รุ่งรังสรรค์

ผลของความถี่และสนามโพลิงที่มีต่อสมบัติเชิงไฟฟ้าและปรากฏการณ์
PTC ของวัสดุ BaTiO3+0.9ZrO2

ธงชัย พันธ์เมธาฤทธิ์ กิ่งกานต์ เปาะทอง และ วราภรณ์ อนันตพรพาณิชย์

Cellulase-free Xylanase จาก Alkaliphilic Thermotolerant Bacillus halodurans
สายพันธุ์ C-1 ต่อการย่อยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและเยื่อกระดาษคราฟท์ต่างๆ

จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ กนก รัตนะกนกชัย และ คิน เลย์ คู

การจำลองการถ่ายโอนความร้อนของสับปะรดแว่นในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง
ในระหว่างกระบวนการฆ่าเชื้อ
ปณิตา จันทร์ศรี สุวิช ศิริวัฒนโยธิน และ ทิพาพร อยู่วิทยา

การใช้ซิลิกาฟูมร่วมกับเถ้าถ่านหินแยกละเอียดในการทำคอนกรีตกำลังสูง
ธีรราช ลีกีรติกุล วันชัย สะตะ และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

การศึกษาการทำให้กากตะกอนปนเปื้อนน้ำมันเป็นก้อนแข็งด้วยซีเมนต์
และวัสดุผสมต่างๆ

วัชราภรณ์ สุนสิน และ วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา