ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2546 / Vol. 26 No. 1 Jan-March 2003
ISSN   0125-278


   บทความวิจัย

การประยุกต์ใช้เจนเนติกอัลกอริทึมในการจัดสมดุลสายการประกอบ
แบบผลิตภัณฑ์ผสม

ปรเมศ ชุติมา และ จงกล เอี่ยมมิ

การปรับปรุงคุณภาพน้ำหลังการบำบัดของโรงงานย้อมผ้า เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
นราพร หาญวจนวงศ์ ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และ พิไลวรรณ ท้อสุวรรณ

การสอนปัญญาสร้างสรรค์ทางช่างยนต์
บรรจบ อรชร และ กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์

การใช้ไม้สนประดิพัทธ์เป็นองค์อาคาร
สุภาวดี บุญยฉัตร วินัย อวยพรประเสริฐ และ สัจจา บุญญฉัตร

ความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเกี่ยวกับ
การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางของทบวงมหาวิทยาลัย

วชิราภรณ์ สุรธนะสกุล และ ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง ของอาจารย์ผู้สอน และผู้บริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

เพราพรรณ เปลี่ยนภู่ นงนุช ภัทราคร และ วราวุฒิ สว่างวิทย์

การศึกษาการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของอาร์เซโนไพไรต์โดยการเคลือบผิว
รมัยมาศ จันทร์ขาว และ วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา

การประยุกต์ใช้โครงข่ายใยประสาทเทียมกับการพยากรณ์
ระดับน้ำที่หาดใหญ่

ชัยยุทธ ชินณะราศรี ทรงพล โนนสว่าง และ เสรี ศุภราทิตย์