ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2545 / Vol. 25 No. 4 October-December 2002
ISSN   0125-278


   บทความวิจัย

การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์เชิงกลระดับจุลภาค ของวัสดุเชิงประกอบ
ที่มีโลหะเป็นเนื้อหลัก ซึ่งถูกเสริมความแข็งแรงด้วยอนุภาค

สุรศักดิ์ สุรนันทชัย

วิธีทางเลือกสำหรับคำนวณปริพันธ์ผสมในการแก้ปัญหาศักย์สามมิติ
ด้วยวิธีบาวน์ดะรีเอลิเมนต์

สมชาติ ฉันทศิริวรรณ

การสังเคราะห์พีเอชเอในเซลล์จุลินทรีย์จากระบบปฏิกรณ์สลับเป็นกะ
โดยใช้สารอาหารอะซิเตตและกลูโคส

เฉลิมราช วันทวิน และ อรรนพ ฤทธิปัญญาวงศ์

สไตล์การเรียนรู้ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แสงเดือน ทวีสิน นงนุช ภัทราคร และ ธันยวิช วิเชียรพันธ์

สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเม็ดสาคู
อัมพวัน ตั๊นสกุล ศักรินทร์ ภูมิรัตน และ ชยานินทร์ พัวพันธุมา

ประสิทธิภาพและกลไกการเสื่อมสภาพของการใช้โลหะแม่
ชนิด Al-Ti-B ในอะลูมิเนียม-ซิลิคอนผสมหล่อเกรด 356
ในการปรับสภาพเกรนละเอียด

เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร และ วิทยา เอียดเหตุ

ความทนทานของคอนกรีตผสมเถ้าแกลบดำจากโรงสีข้าว
บุรฉัตร ฉัตรวีระ และ ทวิสัณห์ คงทรัพย์